Els comptes del Partit Socialdemòcrata d'Andorra

Al Partit Socialdemòcrata uns som ferms defensors de la transparència, i per això posem a la teva disposició tota la informació econòmica del Partit, del Grup Parlamentari, dels Comuns i dels seus càrrecs. Aquest exercici de transparència ens ajuda a garantir la nostra independència i compromís amb la ciutadania:

Informe definitiu del tribunal de comptes de fiscalització dels comptes anuals i del finançament dels partits polítics de l’exercici 2018
Informe definitiu del tribunal de comptes de les despeses electorals relatives a les eleccions al consell general celebrades el 7 d’abril de 2019
Si vols consultar els informes d'exercicis anteriors, accedeix a la pàgina web del Tribunal de Comptes

Estatuts i codi ètic 

El Partit Socialdemòcrata es regeix pels estatuts, pel seu Codi Ètic i, en tot allò que no s’hagi previst especialment, per la legislació vigent en matèria de partits polítics. El Codi ètic marca la disposició del Partit Socialdemòcrata a un aprofundiment dels hàbits democràtics, a avançar en la democratització interna, a una major presència social, a l'apropament a les necessitats sentides per la ciutadania, al diàleg amb els moviments socials, al foment de les actituds de tolerància i a una voluntat de renovació.
  

Descarrega't aquí el codi ètic
Descarrega't aquí la declaració de principis 

Memòria dels Congressos del Partit Socialdemòcrata

En aquesta secció trobaras tota la informació referent als Congressos del Partit Socialdemòcrata des de l'any 2001 fins a l'actualitat. 

I Congrés Extraordinari del 11/11/2000

La Secretaria de la dona com a vehicle per acabar amb les desigualtats a nivell polític

Les nostres idees per demà

Ponència sobre la formació professional

Ponència Comissió Afers Socials - Resolució

II Congrés Ordinari del 16/06/2001

La igualtat veritable en un partit socialdemòcrata

Per un Consell General de 42 membres

Estratègia de comunicació del PS

Per una política de progrés al servei de la gent

L'endeutament comunal i les inversions turístiques

Socialistes o socialdemòcrates?

III Congrés Ordinari del 09/11/2002

Sobre la delegació de vot - Resolució

Crit de joventut - Resolució

Jocs Olímpics d'Hivern a Andorra? - Resolució

Proposta de principis bàsics que hauria de contenir la Llei Marc de funcionament intern del honorables comuns - Resolució

Les relacions entre la Unió Europea i Andorra, per una Andorra moderna i sostenible vinculada a Europa - Resolució

Decàleg d’idees socialdemòcrates per Andorra

Decàleg d’idees socialdemòcrates per Andorra - Resolució

IV Congrés Ordinari del 21/06/2003

Polítiques de formació-ocupació i integració dels joves: Pla d'actuació educatiu

Creació d'una oficina comunal d'informació i recursos per a les dones

Addició d'un guió-apartat fent referència a la cultura i creació d'un institut de cultura comunal 

Addició d'una oficina de no discriminació

Dret al sufragi actiu pels ciutadans/es residents en les eleccions comunals 

V Congrés Extraordinari del 20/03/2004

VI Congrés Ordinari del 05/06/2004

Grups Parlamentaris i Consellers Generals: de les condicions d’exercici de l’activitat parlamentària

Per una política pública en matèria d’habitatge

Sobre la despenalització de l'avortament

Creació de la Joventut Socialdemòcrata d'Andorra

Una remuneració que garanteixi al treballador i a la seva família una existència conforme a la dignitat humana

Aportacions per al programa electoral del 2005

Les nostres idees per a demà

Secretaria de polítiques d'igualtat

Cultura de la pau

Assetjament a l'empresa (mobbing)

Bases per a una llei de finançament de partits polítics

Proposta del reglament de finançament del Partit Socialdemòcrata

Esborrany del reglament d’eleccions primàries del Partit Socialdemòcrata

VII Congrés Ordinari del 22/10/2005

Modificacions de la Llei qualificada del matrimoni, del 30-6-95, en matèria de drets a contraure matrimoni i altres drets

Modificació dels Estatuts del Partit Socialdemòcrata

Reforma del Títol III de la Constitució

Partit Socialdemòcrata: un partit per governar

Una oposició útil per consolidar l’alternativa

La fallida tècnica de les finances de l’administració general

Quatre esmenes als Estatuts

Creació del moviment de la joventut socialdemòcrata

Medi Natural

VIII Congrés Ordinari del 03/03/2007

Ara cal fer un pas endavant

Sobre la delegació de vot

Dret de vot als residents en les eleccions comunals

Sobre la participació dels residents estrangers a la vida pública

Protocol de designació de representacions

Voluntat i unitat: Els dos pilars de l'alternativa

La necessitat de legislar l'accés dels ciutadans a la informació

Proposta de modificació de la Llei de contractació pública

Ponència relativa a la Llei sobre el Dret Successori 3 de març de 2007

Violència domèstica. Modificació de l’article 114 del Codi Penal

Mesures per afavorir el dret a l'habitatge

La transversalització de gènere en les polítiques públiques: Els informes d'impacte de gènere

Creació de la Secretaria d'assumptes GLBT

IX Congrés Ordinari del 11/09/2009

Ponència sobre STA

Inversió o Privatització Pagar o Cobrar? Ponència sobre RTVASA

Incorporació d’activitats comunitàries de promoció de la salut dintre de la cartera de serveis d’Atenció Primària d’Andorra

Estalvi i eficiència energètica

Estructura Educativa i Esportiva Andorrana

Estratègies europees per la igualtat de gènere

Una nova etapa, un nou partit

Crear una comissió de formacions

Ponència per modificar els articles 26 i 30 dels Estatuts

3.000 agents químics venenosos

Ponència sobre propostes de llei

Ponència per modificar l’article 50, apartat (b) dels Estatuts

X Congrés Ordinari del 18/06/2011

La redacció dels programes electorals comunals

Un nou partit per a una nova etapa

Nous processos per a configurar les candidatures

Proposta per crear un debat ideològic

XI Congrés Ordinari del 20/04/2013

La comunicacio eina fonamental per una bona democracia interna

El paper de la fiscalitat

El PS i la inversio estrangera al Principat d'Andorra

Primaries obertes a la ciutadania

Comissio-LGBT-Comissio d'Afers Politics i Juridics - Resolució

El comerc i el turisme - Resolució

La CASS - Resolució

Itinerari Politiques d'Igualtat - Resolució

La Comissio d'Educació - Resolució

Accions en benefici del Medi Natural i el Medi Ambient - Resolució

XII Congrés Ordinari del 16/05/2015

Per a una participació ciutadana

Un arxiu del partit socialdemòcrata: transparència, eficiència i història

Modificació estatutària pel què fa a la composició del comitè executiu

Eleccions comunals 2015 – autonomia dels comitès locals

Proposta de modificació de la llei electoral pel què fa als col∙legis electorals i la composició de les meses

Pressupostos participatius

Estratègia per a les eleccions comunals 2015

Competències comunals

Proposta de tronc comú per a les eleccions comunals

XIV Congrés Ordinari del 26/11/2016