Dijous 13 de maig el Consell General va aprovar, per assentiment, la proposta d’acord de mesures d’eliminació i prevenció de l’amiant.

Una iniciativa que neix dels debats de la proposta d’acord de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica que els grups parlamentaris Demòcrata, Liberal i de Ciutadans Compromesos van presentar l’any passat i es va aprovar per unanimitat. Llavors, des del grup parlamentari socialdemòcrata es va proposar incloure una mesura relativa a l’amiant, la qual totes les forces parlamentàries ens vam comprometre a tirar endavant amb forma d’una proposta d’acord única.

Un fet que ha permès treballar conjuntament i incloure aquesta mesura inicial en una proposta compartida per totes les forces parlamentàries, com la que finalment s’ha votat. Una unanimitat d’un Consell General que ha vist, des d’un primer moment, la importància d’apostar per noves mesures que fessin front de forma estructural i efectiva a la problemàtica de l’amiant.

És important recordar que s’ha constatat que l’amiant provoca riscos per a la salut si els materials que en contenen es trenquen o desgasten, ja que el trencament o desgast pot desprendre fibres que acabin sent inhalades pels éssers humans. D’aquesta manera, la perillositat d’una instal·lació es redueix si està en bon estat, no presenta risc d’alliberament de fibres a l’ambient i no es manipula. Concretament, això es pot produir sobretot en processos de demolició, manteniment, reparació i renovació d’edificis o habitatges.

Fins al dia d’avui s’ha procedit a inventariar els edificis públics que contenen amiant en algun dels seus elements, amb una dotació pressupostària per eliminar-lo. Tanmateix, encara queden alguns edificis per inspeccionar i executar treballs d’eliminació de l’amiant.

Per tot això, amb l’objectiu de reforçar les polítiques actuals en aquesta matèria, totes les forces parlamentàries del Consell General, a través de l’aprovació de la proposta d’acord citada, hem encomanat al Govern de:

1) Realitzar, abans de finalitzar el primer semestre del 2022, l’estudi necessari amb l’objectiu d’establir una planificació temporal i econòmica que permeti localitzar i identificar les diferents situacions de l’amiant a Andorra, per procedir a la seva retirada dels edificis i equipaments públics que encara en continguin. En tot cas, augmentar els recursos destinats a aquest servei, ampliant la partida pressupostària en l’elaboració dels futurs projectes del pressupost, si les necessitats ho requereixen.

2) Presentar un projecte de llei, abans de final del 2022 que estableixi les obligacions i procediments escaients per notificar i garantir el seguiment del protocol que s’estableixi pels casos en què durant una demolició, manteniment, reparació i/o renovació d’edificis o habitatges o en qualsevol altre supòsit, s’identifiquin elements d’amiant que puguin representar un risc per a la salut de les persones. La llei integrarà, modificant-les si escau, les disposicions reglamentàries i altres existents sobre la regulació del tractament de l’amiant, per tal de complir els objectius d’aquesta proposta d’acord en matèria d’identificació, notificació i seguretat.

Amb l’aprovació d’aquesta proposta d’acord, Andorra fa un pas més endavant en les mesures per combatre la problemàtica de l’amiant. Així com un pas més en la promoció d’una política transversal i integral en aquesta matèria.

A Andorra avancem en matèria d’amiant, apostant per un reforç dels recursos, així com la creació d’una llei integral que posa al centre de la protecció i salut pública el conjunt de la gent que viu i treballa al nostre país.

Una unitat i unes accions compartides que, amb l’aprovació de la proposta d’acord, hem evidenciat.

Roger Padreny, Carles Enseñat, Ferran Costa, Oliver Alís, Carles Naudi i Carine Montaner