Un nou Codi de circulació més segur. Un nou Codi de la circulació més respectuós amb la salut pública. Un nou Codi de circulació amb una major homologació internacional.

Aquests han estat els tres objectius principals de la quasi vintena d’esmenes que des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS) vam presentar al projecte de llei del Govern sobre el Codi de circulació. Un projecte que hem estat treballant a la Comissió de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient del Consell General, aquest últim mes i mig, i que crec que ha permès complir aquests objectius.

Si analitzem el primer objectiu, referent a la seguretat viària, veiem que el nou codi inclou una proposta del GPS relativa a encomanar al Govern que realitzi, abans de la finalització del primer trimestre del 2022, un Pla de seguretat viària adaptat al nou Codi de circulació i a tota la normativa que se’n desprèn. Una mesura que ha estat acceptada per unanimitat de la Comissió i que considero necessària per adaptar el nou Codi de circulació a totes les polítiques que es puguin fer per a la seguretat viària i que tinguin com a objectiu apostar per la conscienciació ciutadana, així com aconseguir una reducció de l’accidentalitat a la xarxa viària del país. Un nou pla que esperem que inclogui la participació de tots els actors implicats.

Dins d’aquest mateix objectiu de seguretat viària, el nou codi s’adapta a les noves formes de mobilitat, com són els vehicles de mobilitat personal (VMP), més coneguts com a patinets elèctrics. El nou text preveu que totes les persones que condueixin un VMP disposin d’una assegurança en els termes que s’estableixin reglamentàriament, incloent-hi la proposta del GPS d’encomanar al Govern realitzar els canvis normatius necessaris en matèria d’assegurances per incloure nous supòsits previstos en aquest codi, com ara el dels VMP. Fet que permetrà adaptar aquests nous supòsits a la normativa vigent en matèria d’assegurances.

Amb escreix, aquest nou codi serà taxant amb l’ús de dispositius incompatibles amb l’atenció obligatòria permanent a la conducció, qualificant aquest com a infracció molt greu. Un canvi que, com els dos anteriors, ha estat acceptat per unanimitat, fet que demostra que totes les forces parlamentàries no en tenen cap dubte a l’hora de reforçar la seguretat al volant.

El segon objectiu fa referència a apostar per un codi més respectuós amb la salut pública. Crec que també que s’ha complert, sent un objectiu compartit de tota la comissió el d’encomanar al Govern una nova normativa acústica sobre el nivell sonor dels vehicles de motor, basant-se en la normativa actual de la Unió Europea. Aquests canvis de ben segur que milloraran la qualitat i salut pública en matèria de contaminació acústica, una demanda recurrent de molts ciutadans que viuen al nostre país.

Així mateix, el tercer objectiu es basa en homologació internacional del Codi de circulació, i aquest es materialitza en la disposició final setena, la qual preveu que, en el termini de sis mesos, el Govern desenvolupi un reglament per implementar un sistema nacional d’etiquetatge energètic i d’emissions dels vehicles, que alhora permeti homologar els vehicles registrats al Principat d’Andorra amb els sistemes d’etiquetatge seguits pels països membres de la Unió Europea. Una proposta que aplica allò que preveu l’article 31.2 de la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) i que permetrà conèixer amb millor exactitud la situació energètica del parc mòbil andorrà.

En conclusió, crec que el més important d’aquests canvis, a part dels avenços substantius fets, es basa en el fet que han estat assolits des del consens. Un consens bàsic per prendre unes millors, més duradores i efectives decisions. Un consens fonamental per a una normativa tan important com és el nou Codi de circulació.