Avui s’aprovarà la Proposició de llei de protecció de dades que actualitza el nostre marc normatiu en aquesta matèria atenent l’actual globalització, les innovacions tecnològiques i el nou model econòmic i social resultant, que han fet proliferar quantitats de dades, entre les quals un nombre molt elevat afecten la nostra intimitat i privacitat. La vida privada no ha desaparegut, ha evolucionat cap a altres dimensions, on la persona exigeix transparència, professionalitat i respecte pels drets individuals.

Amb aquesta nova eina, la renovada Agència de Protecció de Dades compta amb un nou marc que emana, amb alguna adaptació, del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes. Es renoven les eines perquè l’Agència vetlli pel respecte del pilar fonamental de tractament lleial i lícit de les dades personals per a finalitats legítimes, garanteixi els principis de qualitat i proporcionalitat de les dades, i tingui cura del compliment dels deures de conservació de les dades i de seguretat i confidencialitat, així com de transparència. 

Es configura la informació com un dret de les persones afectades i s’amplien les qüestions sobre les quals cal informar-les: la base jurídica i els interessos legítims perseguits en què es fonamenta el tractament, la intenció de transferir les dades a un altre país o a una organització internacional, i el termini durant el qual es conservaran les dades.  

La Llei incorpora el “dret a l’oblit digital”, la garantia dels drets digitals i el dret a la neutralitat d’Internet, sense discriminacions i amb seguretat de les comunicacions que transmeti i rebi a través d’Internet, preservant la vida privada i salvaguardant els drets fonamentals de les persones, bàsicament els relatius a la intimitat i en especial si l’usuari és un menor. 

El Partit Socialdemòcrata votarà la llei excepte un article que ha estat introduït per Demòcrates per Andorra i aprovat per la resta de grups de la coalició que introdueix un règim especial aplicable a les administracions públiques relacionat amb el règim sancionador. Mentre que el sector privat haurà d’assumir sancions administratives econòmiques per infraccions d’entre 500 i 100.000 euros, a les administracions públiques que cometin alguna de les infraccions previstes, només se les “amonestarà” i se les orientarà per establir les mesures a adoptar perquè cesi la conducta o es corregeixin els efectes de la infracció que s’hagi comès. Aquestes “amonestacions” seran publicades al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i al web de l’Agència de Protecció de Dades amb el nom  del càrrec responsable o encarregat del tractament que ho hagi fet.  

La veritat és que ens sembla una broma per quan les administracions públiques són les entitats que més dades de caràcter personal generen i custodien, i per tant són les que més cura han de tenir i més exemple han de donar. Ens trobarem com amb la Proposició de llei de transparència i accés a la informació on les institucions que no facin pública informació essencial no tindran sanció de cap tipus. Aquí també els sortirà de franc més enllà del descrèdit públic que pugui comportar, però veient com suporten, impertorbables, algunes institucions, any rere any, les mateixes reprovacions del Tribunal de Comptes no sembla que el “tema” de la imatge sigui gaire dissuasiu.