Fins al dia d’avui hem realitzat diverses accions parlamentàries per conèixer quin és l’estat del projecte d’aeroport previst al Bosc de Moretó.

En primer lloc, vam realitzar una pregunta oral en la sessió de control al Govern del passat 3 de desembre del 2020, motivada perquè dies abans, el 24 de novembre del 2020, havíem pogut conèixer per la premsa que el Govern havia portat el projecte d’aeroport de Grau Roig a l’Organització de l'Aviació Civil Internacional (OACI) per tal que l’avalués. Fruit d’això, vam preguntar al Govern si era favorable de construir un aeroport en territori andorrà, com el del projecte de Grau Roig.

La resposta que vàrem rebre fou inconcreta, com ens ha tingut acostumats el Govern durant tot aquest temps: el Govern espera un nou informe de l’OACI. Així mateix, és important recalcar que l’any 2007, la mateixa organització internacional ja havia descartat construir un aeroport al Bosc de Moretó. Per tant, no entenem per què el Govern torna a demanar opinió altre cop al mateix interlocutor.

D’aquesta pregunta oral vam extreure que el Govern també havia demanat un informe a l’Autoritat Aeronàutica Andorrana (AAA) sobre els estudis que havia encomanat la Cambra de Comerç a NAVBLUE i CGX. També, es va confirmar que es mantenia vigent el Conveni de col·laboració entre el M.I. Govern del Principat d’Andorra i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra del 10 d’octubre del 2019 que té com objecte analitzar la viabilitat d’accessos aeris i ferroviaris al Principat d’Andorra. Després d’aquesta resposta, vam realitzar una demanda d’informació al Govern perquè ens fes arribar l’Informe de l’AAA i el conveni citat.

Al rebre aquesta informació i analitzar-la detingudament, vàrem constatar diverses qüestions com que l’AAA havia realitzat el citat estudi el 10 de setembre del 2020 i concloïa que “les limitacions tècniques i afectacions a la seguretat són suficientment importants com per no continuar amb el projecte”; i que el punt segon del Conveni de col·laboració establia que el “Govern i la Cambra col·laboraran en la mesura en què disposin dels recursos tècnics i financers necessaris”.

De la lectura d’aquests documents, vam decidir fer preguntes escrites al Govern, les quals vam presentar el 18 de març del 2021 i van ser respostes el passat 30 d’abril. Del contingut de les respostes, el Govern va establir diverses qüestions d’interès: 1. “La valoració de l’OACI, juntament a la que va emetre l’AAA, servirà per decidir si tècnicament és viable el projecte presentat, o bé si cal aturar l’estudi respecte d’aquest emplaçament”. ; 2. Que fruit del conveni de col·laboració cada part havia aportat: per part de la Cambra,  117.359,15€ (33.000€ a l’empresa Navblue; 69.051,40€ a l’empresa CGX AERO; 15.307,75€ a l’empresa Jilophi); que l’ABA va col·laborar en el primer estudi amb una aportació de 7.590 € i que  per part del Govern, els estudis encarregats a l’OACI tenen un cost d’aproximadament de 24.000 €.

Fruit d’aquestes respostes, encara inconcretes, ara volem saber què passarà si l’OACI aquest cop fa una valoració positiva del projecte d’aeroport i si Govern decidirà tirar-lo endavant amb avaluacions que poden ser contradictòries: la de la mateixa OACI del 2007 i la de l’AAA del 2020, que consideren inviable el terreny; amb una de nova que encara no sabem quina avaluació tindrà. Aquest és el contingut de la nova pregunta oral que vaig formular aquest passat 1 de juny i que debatrem el pròxim dijous 10 de juny al Consell General.

Una nova acció parlamentària que ens permeti posar una mica més de llum en aquest assumpte i poder conèixer d’una vegada el clar posicionament del Govern en aquesta qüestió. Un Govern al qui sempre li hem demanat coherència, a l’hora de prendre decisions que responguin a l’interès general; més transparència, ja que encara estem esperant que el Govern faci públic i expliqui les avaluacions que ja fa mesos que tenim, com la de l’AAA; així com tot el rigor amb els recursos públics.