Dissabte se celebra Sant Jordi i enguany ho podem fer amb la normalitat desitjada. Aprofito aquesta celebració per reflexionar i reivindicar la necessitat de dotar-nos d’un pla de foment del llibre i la lectura. El resultat de la Taula sectorial d’activitats literàries i editorials, organitzada en el marc dels treballs del Llibre Blanc de la Cultura, posava de manifest la inexistència d’un pla de foment de la lectura, com tampoc la de “directrius clares en aquest sentit i les polítiques en relació amb aquesta promoció tenen un impacte dèbil”, i tot això malgrat les nostres fortaleses, com són una bona xarxa de biblioteques, les activitats literàries amb bona acollida i que el nombre d’escriptors i escriptores és elevat i hi ha un augment en l’edició de publicacions periòdiques, fet que destaca que comptem amb un sector editorial que està treballant de valent. Tot i aquesta diagnosi no trobem que el foment de la lectura tingui lloc entre els “grans reptes” ni en “les accions” de l’esmentat Llibre Blanc.

Comptem també amb l’Enquesta d’hàbits de lectura a Andorra (2021) adreçada a l’alumnat d’educació secundària, batxillerat i Formació Professional de tots els sistemes educatius d’Andorra en relació amb la lectura que posa de manifest la necessitat d’engegar un pla de foment d’aquesta com a eina per millorar i consolidar els hàbits de lectura entre els nostres infants i joves, en particular, i en general en el nostre país amb l’aplicació de polítiques de foment de la lectura. 

Compartiran amb mi que una societat que llegeix és una societat lliure i crítica. En aquest sentit, és responsabilitat de les administracions públiques impulsar polítiques que fomentin la lectura com a instrument bàsic i fonamental del desenvolupament intel·lectual i personal, de la seva socialització, del benestar social i de la qualitat de vida. És una eina indispensable per a la transmissió del coneixent i difusió de cultura.

Amb els plans de foment del llibre i la lectura s’articulen amb la participació dels agents i sectors implicats, les accions i projectes que augmenten els hàbits lectors, faciliten l’accés a la lectura i enforteixen el sector del llibre. 

Un pla que en l’àmbit cultural, ha de reconèixer i dotar les biblioteques públiques (institucions que connecten les persones amb la lectura al llarg de tota la seva vida) permetent l’accés a la cultura i al coneixement i que ha de funcionar com a instrument per a la igualtat d’oportunitats. Que en l’àmbit educatiu ha de prioritzar la formació en competència, foment i animació lectora. Que en l’àmbit del sector del llibre enforteixi la indústria a través de la col·laboració i promoció amb tots els seus agents: des dels creadors fins a llibreries, editorials amb estudis de mercat, ajudes a la qualitat editorial, mesures fiscals, facilitar l’exportació dels llibres i posar en valor la llibreria com a espai de cultura... i que cerqui i promogui el compromís dels mitjans de comunicació amb el foment de l’hàbit lector.

Un pla que inclogui també mesures d’avaluació i seguiment que permetin avaluar l’execució i l’impacte de les accions i introduir els canvis i les millores oportunes amb la participació, per exemple, en projectes de recerca del bàtxelor en Ciències de l’Educació de la Universitat d’Andorra. Que ha de comptar amb una dotació de mitjans econòmics, materials i humans a les biblioteques públiques i escolars per poder actuar en col·laboració amb els professionals bibliotecaris, docents i altres mediadors perquè tota la ciutadania, sobretot la població més jove i la que té major risc d’exclusió, accedeixi als recursos d’informació i a totes les possibilitats de desenvolupament personal, cultural i professional que ens ofereix la societat digital.

Amb tot, no perdem més temps i posem-nos a treballar en un pla de foment de la lectura i del llibre!