Dilluns vam tenir l’ocasió de presentar les esmenes del nostre grup parlamentari al projecte de llei d’economia circular provinent del Govern. Concretament, vam presentar un total de 60 esmenes amb la voluntat de millorar el benestar de la població d’Andorra i afavorir el desenvolupament sostenible i econòmic del nostre país. 60 propostes per fer efectiva una economia circular real que es basi en dos pilars principals: reduir els residus generats i acabar amb la incineració.

Perquè la protecció del medi ambient sempre ha estat una de les nostres prioritats. Des de les aportacions a la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) i en la Declaració d’emergència climàtica, a la nostra última aportació a la modificació de la Llei de Ctrasa, amb la inclusió d’un pla que prevegi el dimensionament i l’obsolescència de l’actual model d’incineració per l’any 2035. En matèria d’economia circular, la qual figura al nostre programa del 2019, també és així, ja que creiem que el canvi de model econòmic cap a la circularitat (reconversió de residus en productes reutilitzables amb valor) pot ser el pal de paller de la reconversió d’Andorra.

De la seixantena d’esmenes presentades, 43 modifiquen articles ja existents i 17 són d’addició. Així, afegim al projecte de llei 2 articles i 5 disposicions noves. 60 esmenes dividides en tres àmbits: 1) Acabar amb la incineració i fomentar les opcions de gestió de residus més eficients: prevenció, reutilització i reciclatge; 2) Fer una llei més efectiva i aplicable i 3) Canviar el model econòmic. 
Amb l’objectiu d’acabar amb la incineració, apostem perquè no es puguin incinerar aquells residus recollits de forma selectiva. A més a més, apostem per la prevenció, la reutilització i el reciclatge de forma ferma. Per aconseguir-ho, hem fixat uns horitzons temporals en matèria de preparació per a la reutilització i reciclatge ambiciosos però compartits per la Unió Europea. El 2025 hauríem d’assolir un 55% dels residus reciclats, el 2030 el 60% i el 2035 el 65%. Però si el reciclatge és important, ho és més la reducció de residus. A Andorra generem més de 130.000 tones de residus l’any, això són 697 kg/ càpita (per l’any 2020, tenint en compte la població equivalent), massa si ho comparem amb França (546 kg/càpita) i Espanya (476 kg/càpita), segons dades de l’Eurostat. L’augment de residus derivat de l’augment de l’activitat econòmica ens situa en un escenari incòmode i amb marge de millora. 

És en un escenari incòmode, de reducció necessària i d’ambició en el reciclatge, que proposem una mesura central: la recollida selectiva de la matèria orgànica del residu urbà i la del residu tèxtil. La primera és la part orgànica de la brossa generada al comerç, la restauració i a les nostres llars i llocs de feina. De la mateixa manera que avui separem vidre, envasos i cartró, fora bo separar també la part orgànica i el tèxtil, ja que agilitzaríem els processos de triatge i faríem òptim el reciclatge, i de retruc acompliríem amb la normativa europea en la matèria. 

També proposem que el Govern elabori, en un any, un projecte de llei sobre fiscalitat ambiental en matèria de gestió de residus que taxi la incineració de residus i harmonitzi figures fiscals com la deposició de residus de la construcció en abocador. Una legislació clau per fer més efectiva l’estratègia d’economia circular i tenir el debat pertinent i necessari sobre generació de residus i el seu destí i sobre l’aplicació del principi d’internalització dels costos ambientals a aquells que els generin.

I perquè creiem que el nou context d’economia circular ha de significar també un canvi de model amb noves oportunitats,  proposem que es reforci la promoció de projectes emprenedors basats en esquemes de circularitat i que l’Administració pública tingui un rol exemplar en tots els àmbits.