Quan diem de treballar per una Andorra que situï la ciutadania al capdavant estem creant i proposant les polítiques d’inversió i de serveis públics bàsics fonamentals com, entre altres, la cultura. El benestar i la prosperitat del nostre futur requereix també inversions en l’àmbit de la cultura.

Per als socialdemòcrates, les polítiques públiques no poden sinó assentar-se en el reconeixement dels drets culturals com a part dels drets humans. D’una banda, ens comprometem a assegurar i consolidar l’accés a la cultura de tota la ciutadania. Desenvolupar polítiques emmarcades en el dret a la cultura suposa el progrés de la democràcia des de la perspectiva de l’equitat i de la justícia social. D’altra banda, creiem imprescindible atorgar el reconeixement a la cultura i als que la creen tal com s’ha materialitzat, com a primer pas, en l’aprovació de l’Estatut de l’Artista, liderat pels socialdemòcrates.

La cultura constitueix un sector estratègic per construir un model sostenible de desenvolupament econòmic pel nostre país i un element indispensable del benestar de la ciutadania. És doncs, un bé comú, un element clau de la cohesió social, motor econòmic i un dret fonamental de la ciutadania. És des d’aquesta perspectiva que volem desenvolupar una Llei de drets culturals que ha de permetre gaudir de la cultura i també que en participi activament, i que asseguri que tothom ho faci amb total llibertat dels seus drets culturals. Es tracta de trencar les dinàmiques socials que comporten una manca d’equitat en l’exercici d’aquests drets per garantir el dret a la participació en la vida cultural de la comunitat de manera lliure, com recullen els tractats internacionals. Per fer-ho, per exemple, facilitarem l’accés a tots els infants a les activitats cultural extraescolars per evitar que es produeixi una escletxa econòmica.

Per permetre l’accés a la cultura i al coneixement en condicions d’igualtat és necessari també implementar un Pla de foment de la lectura i del llibre, per promoure l’hàbit lector i l’increment dels índexs de lectura, especialment en català. Un pla que necessita una dotació dels mitjans necessaris a les biblioteques públiques i escolars per poder actuar en col·laboració amb els professionals bibliotecaris, docents i altres mediadors, perquè tota la ciutadania, sobretot la població més jove i la que té més risc d’exclusió, accedeixi en igualtat de condicions als recursos d’informació i a totes les possibilitats de desenvolupament personal, cultural i professional que ens ofereix la societat digital.

En aquesta mateixa línia, cal augmentar el públic mitjançant l’accessibilitat, l’oferta i la creativitat a través de mesures basades en l’obertura de l’accés al patrimoni cultural, que diversifiquin i coordinin l’oferta –en un treball conjunt amb les institucions públiques, els agents privats i les associacions– i generin espais creatius sostenibles en el temps.

Per fer possible el reconeixement a la cultura i als que la creen és imprescindible un pacte d’Estat per la cultura des del consens, per a impulsar i protegir l’activitat cultural, contribuir al desenvolupament de la creativitat i de les indústries culturals, que permeti al sector tenir un pes destacat en la nostra economia, garanteixi un model sostenible de creixement i doni suport a artistes i creadors. 

Un pacte que s’ha de traduir en un pla de suport a la creació artística per donar resposta a les necessitats dels nostres creadors quant a recursos, producció i difusió de la seva obra amb la participació dels mateixos artistes i que implanti noves línies d’ajuts públics a la creació artística i audiovisual per augmentar la seva contribució a la riquesa d’Andorra. És també des de la cultura que es garanteix el benestar, la prosperitat i la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans.