La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha demanat també per les campanyes de prevenció i sensibilització sobre salut mental en la infància i l’adolescència i per la formació a professionals de l’educació, salut, atenció social i seguretat pública

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat avui una bateria de preguntes escrites sobre l‘Acord en Salut Mental de l’any 2022. La consellera general ha demanat si els trastorns mentals i les addicions s’han inclòs en els circuits habitual de las CASS per tal que les famílies hagin d’assumir, com a màxim, un 10% del pagament; les conclusions de l’anàlisi feta per Govern sobre la suficiència dels recursos actuals i com s’ha reforçat el Programa de Seguiment Individualitzat als pacients amb trastorns mentals i risc d’exclusió social per fer un acompanyament més acurat de les persones que viuen en els immobles que posa a disposició el Govern i dels professionals que hi treballen. Vela també ha preguntat per la xifra total d’aquests habitatges, les parròquies on es troben ubicats, el preu per habitació -desglossat per superfícies-, i quin és el termini d’estada.

La bateria de preguntes també inclou demandes sobre quines campanyes de prevenció sensibilització i conscienciació en salut mental i addiccions, estigma i autoestigma s’han fet i s’estan duent a terme actualment; quina és la coordinació entre els ministeris d’Educació, Afers Socials i Salut per millorar l’atenció en salut mental i addiccions en la infància i l’adolescència; quina és la formació en aquests àmbits a professionals de l’educació, salut, atenció social i seguretat pública; i quins són els treballs fets fins a dia d’avui per impulsar la figura de l’educador de carrer, conjuntament amb els comuns, per millorar la detecció de casos de joves vulnerables i poder tractar-los en l’estadi inicial de possibles patologies.