La consellera general apunta que l’estimació del projecte era d’1,54 milions d’euros i per què no s’ha aplicat l’article 118 de la Llei de Contractació Pública sobre la correcció d’errors i responsabilitats en els contractes d’elaboració de projectes d’obres.

La consellera general socialdemòcrata i presidenta suplent del Grup parlamentari, Susanna Vela, ha entrat avui un conjunt de preguntes escrites sobre les proteccions de seguretat davant la caiguda de rocs als terrenys on hi havia antigament la clínica de Santa Coloma.

La motivació de la pregunta ve arran del cost dels treballs relatius a aquestes proteccions, que estava estimat en 1,54 milions d’euros i finalment ha tingut un cost de 3,1 milions. Vela ha sol·licitat conèixer els motius pels quals s’ha duplicat l’import que havia calculat l’empresa Euroconsult; quins són els arguments i justificacions de l’òrgan de contractació per fonamentar l’autorització d’aquesta despesa.

La consellera general també pregunta per què l’òrgan de contractació no ha aplicat l’article 118 de la Llei de contractació pública en relació a la correcció d’errors i responsabilitats en els contractes d’elaboració de projectes d’obres. Dit article recull que “quan el contracte de serveis consisteix en l’elaboració íntegra d’un projecte d’obra, l’òrgan de contractació exigeix l’esmena pel contractista dels defectes, insuficiències tècniques, errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris que li siguin imputables en el termini màxim de dos mesos. En el cas que no ho faci, l’òrgan de contractació pot optar per atorgar un nou termini improrrogable d’un mes o resoldre el contracte, amb pèrdua de la garantia i el pagament d’una indemnització”, així com que “quan el pressupost d’execució de l’obra prevista en el projecte es desvia en més d’un 20%, tant per excés com per defecte, del cost real de la mateixa obra, com a conseqüència d’errors o omissions imputables al contractista consultor, es minora el preu del contracte d’elaboració de projecte, en concepte d’indemnització, en funció del percentatge de desviació, i fins a un màxim equivalent a la meitat de la desviació”