La consellera general socialdemòcrata defensa l’esmena a la totalitat del Projecte de llei de recerca en l’àmbit de la salut i la biomedicina perquè el text “està mal plantejat de base”

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat una esmena a la totalitat del Projecte de llei de recerca en l’àmbit de la salut i la biomedicina en veure que el text presenta moltes mancances que fan difícil obtenir, malgrat el treball parlamentari en comissió legislativa, una llei “homologable, moderna, respectuosa i que no faci discriminacions i menys afavorir una empresa”. Així s’ha expressat la consellera general Susanna Vela, encarregada de defensar l’esmena , que ha assegurat que “el text està mal plantejat de base”.

En la seva al·locució, la consellera socialdemòcrata ha anat assenyalant les diferents mancances detectades en el text i assenyalades en un informe de l’Observatori de Bioètica i Dret-Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, a qui des del GPS es va encarregar l’estudi “com a oposició responsable que som” per assegurar-se que el projecte de llei complica amb les normes de referència i els estàndards ètics i tècnics aplicables i consensuats internacionalment en l’àmbit.

Entre aquests, Vela ha destacat la manca de regulació en matèria de protecció de dades personals, de referències als instruments jurídics internacionals de referència, de garanties per a investigadors i persones participants, una regulació diferenciada de la recerca biomèdica i l’assistencial, de desenvolupament normatiu de la part relativa al procediment d’autorització d’assajos clínics, de garanties en la recerca amb medicaments i productes sanitaris, concreció en la recerca genètica i incloent l’edició genòmica, definicions i claredat conceptual.

També ha afegit que “el que s´ha de garantir és la minimització dels riscos i la maximització dels beneficis de la recerca per a la persona participant o implicada”, i que “trobem a faltar la promoció i la garantia de l’accés obert a la recerca i el principi de retiment de comptes”. De la mateixa manera, Vela ha assenyalat, en relació a la promoció i realització de recerca i innovació per part d’entitats de naturalesa pública o público-privada, que “trobem a faltar l’establiment d’avaluació i control de la innovació i considerem que en aquest apartat del projecte de llei, la vessant mercantilista està present en excés i hauria d´equilibrar-se amb el principi de responsabilitat social i salut, per donar resposta a les necessitats socials i no només als interessos comercials”.

Així, a mode de resum, la consellera general ha manifestat que el projecte de llei, “malgrat sigui una proposta ambiciosa que vol regular la recerca biomèdica i determinades intervencions de caire assistencial en salut, i fins i tot en l’àmbit laboral, té els problemes següents: els drets i les llibertats no estan adequadament perfilats; hi ha importants mancances en relació als mecanismes d´avaluació i control de la recerca, així com en relació a altres instàncies i procediments que haurien d’estar acuradament establerts i de forma sistemàtica; hi ha buits rellevants així com una fragmentació en la seva regulació; i el grau d´imprecisió terminològica és molt elevat, situació que, en definitiva, genera inseguretat jurídica”.

Per tot plegat, i després d’assegurar que el Partit Socialdemòcrata està a favor de la recerca i la innovació, dels acords de recerca público-privats, però amb garanties i seguretat sanitària, amb ètica i sense zones grises ni buits legislatius i normatius” i que “necessitem una llei homologable, moderna, respectuosa i que no faci discriminacions i menys afavorir una empresa”, ha demanat que es retornés el text al Govern perquè el refés incloent les consideracions recollides en l’informe dels experts.

La Llei, tal i com està es considera que no donarà prou garanties per assentar la seguretat jurídica necessària que atregui la recerca i perquè Andorra esdevingui un pol d’atracció, ja que no dona suficients garanties als actors i subjectes de la recerca biomèdica: persones participants; investigadors i centres de recerca.

Un cop ha quedat clar que l’esmena a la totalitat no prosperaria, Vela la portaveu del Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha assegurat que es treballarà per “millorar la llei tan com sigui possible i siguem capaços”.


En contra d’eximir de responsabilitats FEDA davant un eventual tall del subministrament elèctric
Un altre punt polèmic ha estat la votació de projecte de llei de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica. Des de la bancada socialdemòcrata s’ha argumentat que “no és la llei que ens esperàvem, i a més a més, no calia”.

Així, el conseller Jordi Font, que ha estat l’encarregat de defensar les posicions del GPS en aquest punt de l’ordre del dia, ha explicat que mentre els països de l’entorn legislen per prendre decisions i replantejar les seves polítiques energètiques, “aquí el punt de partida, ens sembla a nosaltres, que és justament el contrari: eximir-nos de tota responsabilitat”.

Després d’assenyalar que si s’haguessin acceptat les esmenes socialdemòcrates a pressupostos anteriors per evitar el repartiment de dividends de FEDA i destinar els seus beneficis a invertir en fonts renovables, ara la situació seria millor: “La nostra dependència energètica de l’exterior continua sent la mateixa que teníem fa 20 anys”, ha manifestat Font, que ha afegit que “aquesta llei no fa més que posar per escrit, negre sobre blanc, les febleses del nostre model energètic i la incapacitat de garantir el subministrament”. “I l’objectiu final és no assumir cap mena de responsabilitat amb un avís previ de 24 hores. Això nosaltres no ho podem compartir”, ha sentenciat el conseller socialdemòcrata.

A més, el conseller socialdemòcrata ha recordat que “amb 10 o 12 anys s’ha de produir una descarbonització de l’economia i de la mobilitat, caldrà una producció d’energia elèctrica enorme al nostre país per substituir les calderes de calefacció, els vehicles que funcionen amb combustibles fòssils, etcètera. El pas a fer és enorme, i no s’està fent res”.

Finalment, Font ha reiterat que la llei que es proposava votar era redundant, ja que les mesures per fer front una crisis energètica ja es preveuen, al parer socialdemòcrata, en la llei de protecció civil, o en tot cas s’hauria de preveure en la llei d’estats d’alarma i d’emergència, i ha demanat deixar de legislar “més, a correcuita i malament, i comencem a desenvolupar reglamentàriament el que es va legislant”.

En un altre ordre de coses, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata s’ha posicionat a favor de la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la llei dels agents de circulació comunals i del nomenament de Josep Escoriza com a nou membre del consell d’administració de l’Autoritat Financera d’Andorra. Finalment, també ha votat favorablement el Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l'inversor, l'abús de mercats i els acords de garantia financera i del Projecte de llei de creació de reserves internacionals i accés del sistema financer a assistència en forma de provisió urgent de liquiditat, malgrat considerar que no es tracta d’un mecanisme de prestador d’última instància tot i que “reforça la solvència” del sistema financer andorrà, ha defensat el president socialdemòcrata, Pere López.


(24 de novembre del 2022)