La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata també ha preguntat pel procediment d’abonament d’aquestes i pel nombre de personal al servei i/o unitat que ho gestiona.

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat avui una bateria de preguntes escrites en relació amb les prestacions i ajuts econòmics d’atenció social, directe o indirecte, a favor de persones grans. Dites qüestions es formulen arran de la preocupació dels socialdemòcrates respecte a l’augment de l’envelliment de la població i de l’atenció a la dependència, “que és un dels reptes ineludibles al qual haurem de fer front les properes dècades”.

La consellera general del PS ha demanat pel nombre de gent gran que rep actualment una pensió de solidaritat, les no contributives, de solidaritat per discapacitat, per atendre necessitats bàsiques i específiques, per accedir al Servei d’Atenció Domiciliària així com per al Servei d’Atenció Residencial i quantes persones grans reben ajuts per a l’habitatge de lloguer. Així mateix, Vela ha sol·licitat saber quin és el procediment per l’abonament de les prestacions econòmiques -directes o indirectes-, el calendari i termini de pagament als usuaris de les mateixes i quantes persones conforme el personal -funcionari i interí- al servei i/o unitat que gestiona aquests ajuts.

La presidenta suplent del Grup parlamentari socialdemòcrata recorda que des del 2018 la població de més de 65 anys és superior a la de 15 anys i la taxa de natalitat és una de les més baixes d’Europa i destaca que l’objectiu de les preguntes és tenir coneixement de la situació de les persones grans per poder valorar la implementació efectiva del Pla integral d’Atenció a la dependència i a l’Atenció domiciliària.