Els parlamentaris socialdemòcrates proposen mesures per augmentar el poder adquisitiu i millorar el benestar de la població d’Andorra

Els consellers generals del grup parlamentari socialdemòcrata, Carles Sánchez i Roger Padreny, han presentat avui a Sindicatura 6 esmenes al Projecte de llei de mesures de protecció i de flexibilització del mercat d'arrendament d'habitatge, de les condicions essencials dels habitatges de preu assequible i de millora del poder adquisitiu, basades en 4 objectius: Establir una definició d'habitatge de preu assequible basada en els ingressos familiars medians; Fixar una política real d'augment del poder adquisitiu; Concretar l'habitatge digne i amb totes les garanties; i determinar una previsió objectiva i coherent de la situació de l'habitatge a Andorra a mitjà termini.

Pel que fa a l'establiment d'una definició d'habitatge de preu assequible basada en els ingressos familiars medians, els socialdemòcrates proposen una modificació de l'article 3 del projecte de llei, relatiu a les Condicions dels habitatges de preu assequible. Concretament, plantegen eliminar la definició proposada per Govern la qual estableix que aquest "ha de ser un 25% inferior a la del mercat". Des del grup parlamentari socialdemòcrata es proposa que aquest prengui com a referència el 30% de l'Ingrés Familiar Medià (IFM), proposant la creació d'aquest indicador amb el qual es basen les millors pràctiques internacionals. "Tal com estableixen les millors pràctiques internacionals, la base del càlcul del preu assequible ha de ser sempre inferior al 30% de l'IFM, ponderant-se aquest amb el preu de referència per zona i per tipologia d'habitatge. Aquesta fórmula és més justa, precisa i adaptada a la realitat del nostre país", ha concretat el conseller general Carles Sánchez.

Amb referència al segon objectiu, "fixar una política real d'augment del poder adquisitiu", els socialdemòcrates plantegen que es fixi a la futura llei una pujada del salari mínim horari interprofessional per l'any 2023 que sigui la part proporcional necessària perquè assoleixi el 60% del salari mitjà, tal com estableix la Carta Social Europea revisada del Consell d'Europa. "És important fer una política laboral d'increment del salari mínim per tal que aquest suposi un augment de la capacitat adquisitiva de la ciutadania, adequant-se al cost de la vida a Andorra. Es tracta d'una bona mesura pel bon funcionament de l'economia i, sobretot, necessària pel benestar de les persones", ha determinat el conseller general Roger Padreny.

El tercer objectiu de les esmenes presentades pels socialdemòcrates es basa en concretar el "dret l'habitatge digne i amb totes les garanties". En aquest sentit, els consellers generals proposen que s'elimini la lletra d) de l'apartat segon de l'article 1 del projecte de llei, referent a l’any de pròrroga del contracte de lloguer que permetria evitar la pròrroga adduint l’execució “d’obres relatives a la seguretat, salubritat i higiene”. Des del grup, es considera que es tracta d'una mesura de «calaix de sastre» perquè obre la porta a evitar la pròrroga. Els socialdemòcrates consideren que no s’ha de vincular al dret a l’habitabilitat i salubritat a la finalització de la relació contractual de lloguer, ni a les pròrrogues.

Per últim, amb l'objectiu de "determinar una previsió objectiva i coherent de la situació de l'habitatge a Andorra a mitjà termini", els socialdemòcrates esmenen també l'article 1 citat del projecte de llei, establint una pròrroga legal que passa d’un any a dos anys. Una pròrroga més llarga dels contactes de lloguer que permeti tenir tots els mecanismes adequats per garantir que, un cop finalitzats els contractes vigents, existeixen les eines per garantir habitatge digne i de preu assequible.

I en aquest mateix objectiu, els socialdemòcrates també proposen una esmena de supressió de l'article 2 del projecte de llei, en el qual el Govern preveu la possibilitat que els nous contractes entre les parts puguin incrementar-se fins a un 10%. Una mesura suprimida al considerar-se inadequada a la realitat del mercat de l'habitatge a Andorra.

Les 6 esmenes presentades pretenen millorar la realitat de l’habitatge a Andorra i  complir amb l’objectiu de promoure l'habitatge digne i de preu assequible, augmentant alhora el poder adquisitiu de la ciutadania.