El conseller general socialdemòcrata ha entrat un total de 24 preguntes per conèixer la situació comparativa entre els anys 2020 i 2021 en matèria de ciberdelinqüència i per saber com s’ha materialitzat el procés de decisió de creació de l’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra per decret, així com el dels mecanismes, recursos i polítiques que estan previstos per desenvolupar aquest organisme.

El conseller general socialdemòcrata Roger Padreny ha entrat avui una bateria de 24 preguntes escrites relacionades amb la ciberseguretat i la ciberdelinqüència a Andorra. 

En matèria de ciberseguretat, el conseller general socialdemòcrata analitza les diferents accions de l’executiu arran del Pla d’acció del Govern H23, el Programa de Transformació Digital d’Andorra presentat el juliol del 2021, l’Estratègia de Ciberseguretat presentada l’octubre d’aquest any, el Decret de creació de l’Agència Nacional de Ciberseguretat i el projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2022, per conèixer com es connecta la política de ciberseguretat amb les altres polítiques ja presents i quins mecanismes i recursos s’han previst per desenvolupar-la. A més, el conseller Padreny demana que Govern faci públiques les dades en matèria de ciberdelinqüència comparant-les amb les fetes públiques a  la compareixença pública al Consell General que d el desembre del 2020 del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell.

Concretament, amb referència a la ciberseguretat, Padreny vol saber quin és el marc temporal previst de compliment de les iniciatives previstes a l’Estratègia de ciberseguretat, per què al moment d’elaborar l’H23 Govern no va preveure l’elaboració d’una llei de ciberseguretat, com s’ha establert després que pretén fer l’executiu, com s’estructurà el protocol d’actuació amb les diferents organismes nacionals competents en cas d’incident a la seguretat (per exemple entre l’Agència de Ciberseguretat  i el Grup de Delictes Tecnològics del Cos de Policia), els motius pels quals la creació d’aquesta agència es fa per Decret i no per un projecte de llei com ha succeït en altres ocasions al moment de regular la creació d’una agència, i quins recursos materials i humans preveu el projecte de llei de pressupost 2022 per al desenvolupament de l’Agència Nacional de Ciberseguretat i l’Equip de Resposta de Referència del Principat d’Andorra per al tractament d’incidents de seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació.

Pel que fa en matèria de ciberdelinqüència, Padreny demana, entre d’altres, pel nombre total de ciberdelictes detectats pel Grup de Delictes Tecnològics del cos de Policia d’Andorra durant aquest any, dividits per tipus delictius, així com quins recursos preveu el pressupost del 2022 per al Grup de Delictes Tecnològics per l’any 2022, comparant-los amb els previstos l’any 2021.

El conseller general ha conclòs que “considerem bàsic que s’aposti per una política de ciberseguretat i que faci front també a la ciberdelinqüència planificada i amb tots els mecanismes perquè sigui efectiva. Amb les preguntes presentades volem conèixer com s’estructura i es connecten totes les polítiques sobre c ciberseguretat i ciberdelinqüència, així com conèixer quins recursos es preveuen”.