El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata demana que s’estableixi una prelació de les normes a aplicar

El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha entrat una demanda al Consell General per tal que els serveis jurídics del mateix elaborin un informe per determinar un eventual conflicte de normes aplicables a l’actualització dels lloguers dels habitatges.

En la petició, López concreta que interessa conèixer “una opinió jurídica fonamentada respecte de si pot existir un conflicte entre normes aplicables, tenint en compte que de cara a l’any 2023 seran vigents: l’autonomia de la voluntat fixada per contracte, la llei de mesures de protecció, d’estímul del mercat i de governança en l’àmbit de l’habitatge i presumiblement, el projecte de llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania en matèria d’arrendaments d’habitatge”.

L’objectiu perseguit amb aquesta demanda és “esvair els dubtes de la ciutadania”, que no sap quina norma se li pot aplicar. Per això es demana que el dictamen jurídic estableixi una prelació dels pactes i normes a aplicar.

Paral·lelament, el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha entrat una bateria de preguntes per a respondre per escrit sobre la mateixa matèria.  Concretament, pregunta si “creu el Govern que poden existir dubtes respecte a la norma a aplicar pel que fa a l’actualització de les rendes dels contractes d’arrendament d’habitatge, tenint en compte que per a l’any 2023 poden estar vigents fins a tres pactes o normes aplicables” i si “pot el Govern manifestar una opinió jurídica fonamentada, que estableixi una prelació de normes en relació amb aquesta qüestió”.


(14 de desembre del 2022)