El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata també demana els informes que porten a establir els percentatges d’augment dels lloguers

El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha entrat a tràmit una bateria de preguntes escrites i una demanda d’informació complementària en relació al Projecte de llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania i en matèria d’arrendaments d’habitatge. Amb aquests vol saber com s’han determinat les franges salarials i els corresponents increments així com els percentatges d’augment dels lloguers.

Concretament, López demana pels criteris utilitzats per determinar els diferents nivells per als increments salarials i en què es fonamenten. Es pregunta per la informació que hi ha a la base de tal divisió i dels increments que es corresponen a cada nivell i es demanen els informes, dades estadístiques, informació del mercat, estudis d’impacte de la mesura i altra informació, incloent els fulls de càlcul utilitzats per analitzar els diferents escenaris.

De la mateixa manera, el líder socialdemòcrata vol conèixer en què es basa la mesura prevista per a l’any vinent d’incrementar els lloguers un 2% o un 5% en funció de la casuística. Aquí també es demana per la informació utilitzada per establir aquestes casuístiques i si s’han realitzat estudis d’impacte de la mesura. Així mateix, es demanen els informes, dades estadístiques i fulls de càlcul utilitzats per treballar els diferents escenaris.


(6 de desembre del 2022)