El conseller general Pere Baró ha entrat dues esmenes al Projecte de llei, ja que la modificació de l’executiu no s’adeqüa a les dimensions i característiques del Principat.

El conseller general Pere Baró ha entrat dues esmenes al Projecte de llei d’auditoria de comptes del Principat d’Andorra. La primera és una nova redacció de l’exposició de motius d’aquesta, en coherència amb el resultats dels treballs en comissió, mentre que la segona esmena proposa suprimir la disposició final tercera del text, que modifica l’article 72 de Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada.

Dit article obliga les societats anònimes o de responsabilitat limitada a sotmetre els comptes anuals a l’auditoria d’un professional si durant “dos exercicis consecutius concorren, almenys, dues de les circumstàncies següents: Que el total de les partides de l’actiu superi els 3.600.000 euros; que l’import de la xifra anual del negoci superi els 6 milions d’euros; que el nombre de treballadors durant l’exercici sigui superior a 50”.

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata -arran de la demanda feta pel Col·legi Oficial d’Economistes i després de comparar els llindars de l’executiu amb els de països veïns i altres de comparables amb un Producte Interior Brut molt més elevat que el del Principat- considera que la modificació del Govern no s’adequa al nostre país, ja que les altes xifres que proposa farà que una part de l’economia del Principat no pugui ser auditada. Per aquest motiu, els socialdemòcrates demanen suprimir aquesta modificació i alinear-los amb els estàndards internacionals.