El Grup Parlamentari aposta també per modificar els criteris de les pensions de viduïtat i d’invalidesa i recuperar part de la Proposició de llei desestimada al 2019 sobre el Fons de Reserva de Jubilació i la inversió en immobles. Entre les 21 esmenes presentades hi ha augmentar els percentatges en l’ajut per a l’habitatge de lloguer i la creació d’un Fons per a habitatge de protecció pública de preu assequible, entre altres.

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat 21 esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2024, entre les quals destaca l’eliminació de la partida per al recinte multifuncional amb la finalitat de destinar-la a un centre d’atenció a diferents condicions cròniques de salut mental, que englobaria trastorns d’addicció i altres patologies relacionades, i al desplegament d’un model d’habitatge per donar resposta a les necessitats d’allotjament d’aquestes persones.

El Projecte de llei presentat pel Govern inverteix 33.940.000 euros a la construcció del recinte multifuncional en partides plurianuals per al 2025, 2026 i 2027. En aquest sentit, els socialdemòcrates proposen suprimir-ho i atorgar 4.500.000 euros del pressupost 2024 a la creació del projecte “Centre terapèutic d’atenció de condicions cròniques de salut mental” i partides plurianuals de 6.720.000 euros per al 2025 i 2026 i incrementar la dotació pressupostària a 16 milions d’euros a l’”Edifici per patologies cròniques mentals”, un projecte present al text presentat per Govern. “Considerem necessari augmentar el pressupost (l’actual és només de 2 milions d’euros en plurianuals) per a la construcció d’aquest centre i per desplegar l’Acció 13 del PISMA sobre el model d’habitatge de salut mental amb l’objectiu de dissenyar un centre d’atenció a diferents condicions cròniques de salut mental que conjumini diverses modalitats residencials i de suport” detalla l’esmena.

Pel que fa a “Estudis i projectes d’inversió” del recinte multifuncional, el Govern proposa 30.000 euros i partides plurianuals de 600.000 euros per al 2025 i 2026 mentre que el Grup Parlamentari del PS vol suprimir-les i dedicar-les a projectes “més prioritaris” per a la societat: El centre terapèutic d’atenció a condicions cròniques de salut mental, un parc científic i tecnològic per acollir i donar suport a empreses innovadores i estructures mixtes universitat-empresa i l’escola de noves oportunitats per a joves de 16 a 25 anys que han quedat sense formació ni feina. Cada un dels projectes tindria una dotació de 10.000 euros a “Estudis i projectes d’inversió” i partides plurianuals de 100.000 euros per al 2025 i 2026.

Una altra qüestió prioritària dels socialdemòcrates a modificar al Pressupost per al 2024 són les pensions. Salazar, Vela i Baró consideren que les retribucions que es perceben per viduïtat no poden estar subjectes a l’edat del cònjuge supervivent -com succeeix actualment-, sinó a la cotització de la persona difunta i recorden que eliminar aquesta discriminació és una de les recomanacions de la CEDAW fixades a l’estudi “Observacions finals sobre el quart informe periòdic d’Andorra”. Així mateix, destaquen que les pensions d’invalidesa han de tornar al seu càlcul original, establert a la llei 17/2008 de la seguretat social, basat en el salari global mensual mitjà dels darrers 12 mesos treballats abans del fet causant.

Des del PS també s’aposta per “completar i millorar” la modificació de la Llei del Fons de reserva de jubilació que es planteja al Pressupost 2024 en el marc de la inversió en immobles per part d’aquest fons i recupera part de la Proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata el 17 de juliol de 2019 i que ha estat desestimada reiteradament pels grups de la majoria i el Govern.

Els socialdemòcrates proposen afegir un nou article al Pressupost per al 2024 on consti Propostes de Resolució que van presentar durant el debat monogràfic relatiu a l’habitatge i que van ser aprovades com la creació del Fons per a l’habitatge de protecció pública de preu assequible per garantir-ne l’accés i ampliar el parc públic i establir una nova convocatòria dels ajuts a l’habitatge de lloguer amb un increment del 40% al 50% de la renda mensual en el cas de joves, persones grans, famílies monoparentals i nombroses, persones amb discapacitat, dones en situació econòmica desavantatjós en llar desestructurada i dones víctimes de violència de gènere i del 35% al 40% a la resta de la població, a causa de “l’actual context d’emergència social produït per l’encariment de l’habitatge”.

Finalment, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata també aposta per donar cobertura sanitària als treballadors per compte propi que no estaven obligats a afiliar-se a la CASS abans del 2008 i que havien d’adaptar-se a la cotització obligatòria abans del 2013; considerar les prestacions familiars com un dret contributiu i no una mesura d’assistència social tenint en compte la baixa natalitat i fecunditat al país; reduir a 25 anys de servei la jubilació voluntària per a cossos especials; finançar públicament els sindicats amb 75.000 euros a l’any -provinents de la dotació prevista al pressupost per a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis- perquè puguin ser un interlocutor representatiu i amb capacitat; que un terç dels recursos anuals recaptats pel Fons per a l’Impuls del turisme estiguin destinats al Fons Verd d’impuls a la transició energètica i del canvi climàtic; abaratir les tarifes d’Andorra Telecom per a famílies i petites empreses i la reducció de les despeses en serveis bancaris de gestió d’actius financers, consum de béns i serveis de les despeses de l’AREB i les de personal contractual de l’AFA.