La presidenta del Grup parlamentari socialdemòcrata apunta que convé un redactat més clar i canviar el nom del text a “Projecte de llei relatiu a la revaloració dels salaris fins al salari mitjà”, ja que és l'única mesura que es preveu en la llei.

La presidenta del Grup parlamentari socialdemòcrata i consellera general del PS, Judith Salazar, ha entrat avui dues esmenes al Projecte de llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania.

Els socialdemòcrates proposen establir un redactat més clarificador sobre els barems dels tres supòsits previstos d’augment als salaris, on s’exposin concretament els imports exactes de salari que s’han d’incrementar i en base a l’augment que correspon a cada franja. L'objectiu és que qualsevol persona assalariada pugui saber més fàcilment quin és l'augment que li correspon, en el cas que escaigui (si cobra mensualment menys de 2.504,29 euros distribuïts en 12 pagues).

Pel que fa a la primera modificació dels socialdemòcrates, l’esmena fa referència al nom del Projecte de llei i s’aposta per canviar-lo a “Projecte de llei relatiu a la revaloració dels salaris fins al salari mitjà”. Salazar exposa que l’actual no té “massa sentit parlar de mesures urgents (en plural)", ja que a diferència de les lleis anteriors, on es preveien altres mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania, aquesta només preveu revaloritzar els salaris que van des del salari mínim fins al mitjà.

Més enllà d'aquestes dues esmenes formals, els socialdemòcrates celebren la inclusió en el projecte de llei d'una disposició final proposada pel seu grup parlamentari, dirigida a millorar la concertació social entre empresaris i treballadors, per tal d'enfortir els mecanismes de diàleg social al nostre país.