Els consellers generals Roger Padreny i Joaquim Miró han presentat tres esmenes on subratllen també la importància d’esmentar que són un “cos especial en l’àmbit de l’Administració comunal”.

Els consellers generals socialdemòcrates Roger Padreny i Joaquim Miró han entrat tres esmenes a la Proposició de llei de modificació de la Llei dels agents de circulació comunals. Els socialdemòcrates han subratllat la importància de fer esment a la carrera professional del cos en l’article 14 del text legal, referent a les funcions de l’Òrgan Interparroquial de Coordinació dels Serveis de Circulació,  per tal que el redactat final sigui el següent: “d) Fixar amb els tècnics competents l’estructura i l’organització del Pla de formació dels agents de circulació comunals, i establir el pressupost de funcionament i el seu finançament, així com de la carrera professional d'aquest cos”.

Padreny i Miró també han sol·licitat que es mencioni dins de la part dispositiva del text que els agents de circulació “són un cos especial en l’àmbit de l’Administració comunal”, esmenant l’article, referent a la denominació i funcions del cos.