El text presentat pels socialdemòcrates es desprèn dels treballs de la llei de transparència, on tots els grups parlamentaris van convenir de tractar en un estadi posterior a la referida llei.

El grup parlamentari socialdemòcrata ha entrat avui una Proposició de llei per a iniciatives legislatives populars (ILP). Així ho han presentat aquesta tarda en roda de premsa les conselleres generals Judith Salazar i Susanna Vela, qui han exposat que, durant l’elaboració de la llei de transparència, es va fer palesa la necessitat de desenvolupar legislativament la previsió constitucional que habilita als ciutadans a impulsar texts legislatius, ja que actualment no hi ha cap norma per a ordenar aquesta prerrogativa constitucional i cal una llei que desenvolupi, almenys, les directius bàsiques d’aquestes iniciatives legislatives populars.     

El text presentat pel grup parlamentari socialdemòcrata és una llei que integra 17 articles, deu disposicions addicionals i tres disposicions finals i que té com a objectiu facilitar que les persones que estan inscrites en el cens electoral puguin tirar endavant una iniciativa legislativa popular.

La proposició de llei dels socialdemòcrates destaca la necessitat de crear una comissió gestora formada per tres persones, com a mínim, que tindran relació amb les administracions i que seran els encarregats o encarregades de presentar la iniciativa acompanyada d’una memòria explicativa al Consell General. Una vegada publicada aquesta al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), s’iniciarà el procés necessari de recollida de signatures. En cas que la proposició de llei no sigui admesa a tràmit, la comissió gestora podrà interposar els recursos convenients, així com un recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional.

El text del grup parlamentari socialdemòcrata també estableix com s’ha de dur a terme la llista de recollida de signatures -que podrà ser electrònica-, així com l’òrgan que les haurà d’autenticar que els socialdemòcrates proposen que sigui la Junta Electoral.

Si la legislatura acaba mentre el procediment continua, la proposició de llei no decau de forma que el procés no s’haurà d’iniciar de nou, sinó que en la nova legislatura hi haurà un termini de tres mesos per reprendre la proposició de llei i tirar endavant amb la tramitació d’aquesta.

Els promotors de les iniciatives legislatives populars també tindran una compensació econòmica d’1 euro per signatura recollida amb l’objectiu d’ajudar-los a pagar les despeses que se’n desprenguin del procediment. Així mateix, es proposa la possibilitat d’obtenir una bestreta de fins a 2.000 euros per cobrir les primeres despeses. “Es tracta de facilitar al màxim que la ciutadania s’impliqui amb la participació legislativa i puguin tirar endavant les proposicions que considerin més convenients” ha subratllat la consellera general Susanna Vela.