• Els socialdemòcrates persegueixen l’homologació internacional del text i posen atenció en la contaminació acústica per reduir els efectes que té en la salut pública.

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat fins a 19 esmenes al projecte de Llei del Codi de Circulació, que s’han treballat conjuntament amb els agents implicats. Aquestes persegueixen un triple objectiu: augmentar la seguretat viària, millorar l’eficiència energètica del parc automobilístic i vetllar per la salut pública reduint la contaminació acústica. En definitiva, es busca que el Codi de Circulació “respongui més i millor als reptes actuals i futurs de la circulació i la mobilitat”, ha exposat el conseller Roger Padreny.

 

Entre les esmenes que persegueixen augmentar la seguretat viària s’hi inclou una disposició addicional per encomanar al Govern la realització del Pla de seguretat viària adaptat al nou text abans de la fi del primer trimestre del 2022. L’objectiu d’aquesta esmena no és altre que “apostar per la conscienciació ciutadana, així com aconseguir una reducció de l’accidentalitat en la xarxa viària del país”, ha explicat Padreny. Una altra esmena busca l’enduriment de la sanció per conduir fent ús de dispositius de telefonia mòbil, que d’aprovar-se l’esmena passaria a considerar-se una infracció molt greu, en la línia del que preveuen “les legislacions més avançades dels països de la Unió Europea”. En aquest bloc també s’inclou la demanda al Govern, en forma de disposició final, de promoure els canvis necessaris a la legislació vigent d’assegurances per incloure els nous supòsits previstos al Codi de Circulació, com és els dels vehicles de mobilitat personal (VMP).

 

En relació a la millora de l’eficiència energètica del parc automobilístic, es proposa implementar un sistema d’etiquetatge energètic nacional dels vehicles i fer els canvis pertinents que permetin homologar energèticament els vehicles registrats a Andorra amb els sistemes d’etiquetatge energètic seguits pels països de la UE. Aquest sistema permetria moure’s amb seguretat pels diferents països europeus que ja han implementat el sistema i alhora “conèixer amb millor exactitud la situació energètica del parc mòbil andorrà i dur a terme les polítiques públiques que se’n derivin”, com podrien ser el foment de la renovació dels automòbils per uns més eficients.

 

També en la línia d’homologar-se i complir amb els estàndards previstos per la UE, es proposa encarregar al Govern que realitzi les disposicions reglamentàries acústiques sobre el nivell sonor dels vehicles de motor. Des del Partit Socialdemòcrata es considera escaient establir uns límits sonors homogenis als de la normativa europea. Així mateix, també es demana que es regulin els límits sonors dels senyals acústics dels vehicles.

 

Finalment, també s’ha presentat una esmena proposant un redactat més inclusiu amb el conjunt dels col·lectius de la societat. Tal i com ha explicat Padreny, és “bàsic” canviar l’ús de la fórmula “persones discapacitades”, que preveu el text del Govern, per expressions més inclusives, com “persones amb diversitat funcional”.