El conseller general Pere Baró ha presentat quatre esmenes on es demana rebaixar la bonificació del 90% al 60% i aplicar-la en cas que la inversió sigui destinada al lloguer a preu assequibl

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat avui quatre esmenes al Projecte de llei de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra. L’objectiu dels socialdemòcrates és gravar més intensament les adquisicions fetes per inversos estrangers i que la bonificació a la quota tributària que percebrien sigui en cas que la inversió es destini a fomentar el lloguer però només si és a preu assequible.

En aquest sentit, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata vol que el gravamen sobre el valor real en el cas d’una sola parcel·la de terreny sigui del 5% i no del 3% com recull el text de Govern; d’un 7,5% -i no d’un 5%- per a una inversió en un segon immoble, així com que la compra del primer be immoble adquirit anteriorment o al mateix temps que el segon sigui taxada al 7,5% (sense límit de temps); d’un 10% -i no d’un 8%- a partir del sisè be immoble adquirit, taxa igual per a la compra dels cinc bens immobles adquirits anteriorment o al mateix temps que el sisè; i del 12% -i no del 10%- per a l’adquisició d’aquells bens que no es trobin dins de cap categoria o superin els límits d’inversió immobiliària establerta en els epígrafs anteriors.

Els socialdemòcrates també consideren que la bonificació a la quota tributària ha de rebaixar-se del 90% al 60% i que ha d’anar destinada a inversions que fomentin el lloguer a preu assequible i en coherència a l’Índex de preus de referència una vegada estigui establert.

Finalment, El Grup Parlamentari del PS aposta per gravar l’immoble destinat a inversió com els països del nostre entorn: gravar a la venda segons els anys que la persona ha tingut dit immoble. La voluntat d’aquesta esmena és la de dificultar l’especulació perquè sigui més complicat fer negoci, ja que el tipus establert de plusvàlua aniria lligat al període de temps des de l’adquisició de l’immoble.