S’han presentat un total de 16 esmenes, també per combatre la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies i de competitivitat de les empreses i per disposar de recursos per a la salut mental

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat fins a 16 esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2023 amb l’objectiu de poder afrontar de manera efectiva els principals problemes que afecten el país. Així, s’han presentat esmenes per disposar de fons per poder dur a terme polítiques efectives d’habitatge, per fer front a la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies i de competitivitat de les empreses i per dur a terme accions de calat en l’àmbit de la salut, i especialment de la salut mental.

En la línia de l’esmena presentada en el projecte de pressupost 2022, enguany també s’ha presentat una esmena per al del 2023 per tal que bona part de la partida destinada a la construcció d’un recinte multifuncional es pugui destinar a la compra i rehabilitació d’habitatge i així disposar d’una bossa a preu assequible regulat. Concretament, es proposa reduir dels 460.000 als 100.000 i eliminar els plurianuals previstos per a la construcció del Multifuncional i crear una partida de 360.000 euros i 450.000 euros de plurianuals per als anys 2024 i 2025 per a habitatge de preu assequible.

De la mateixa partida es proposa destinar 100.000 euros a iniciar un centre residencial de salut mental, tal i com es preveu en el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions. Des de les files socialdemòcrates es considera necessari començar a treballar en la construcció d’un centre d’atenció a diferents condicions cròniques de salut mental i desplegar l’Acció 13 del PISMA sobre el model d’habitatge de salut mental amb l’objectiu de dissenyar un centre d’atenció a diferents condicions cròniques de salut mental que conjumini diverses modalitats residencials i de suport (places residencials, hospital de nit per a pernoctacions puntuals amb activitats rehabilitadores, pisos assistencials amb suport i pisos de transició de les persones ateses cap a les llars ordinàries) per donar resposta a les 32 persones adultes que avui en dia estan en centres de llarga estada fora d’Andorra. També és necessari el pla de retorn personalitzat per a cada una d’aquestes persones i establir els recursos necessaris per atendre-les al país, així com donar solució a les 17 persones en edat adulta amb trastorn mental sever que necessiten pernoctar en pensions o hotels.

Sense deixar l’àmbit de la salut, els consellers socialdemòcrates també han presentat una esmena per destinar la partida prevista per a l‘oficina Covid al pla oncològic nacional i al pla nacional contra les drogodependències, ja que es considera necessari disposar de més recursos per a aquests programes de prevenció i vigilància de la salut, sobretot perquè les dades indiquen un augment dels problemes relacionats amb les drogodependències, especialment entre la població més jove. I pel que fa al càncer, es considera “inajornable” comptar amb el registre de càncer poblacional per al proper 2023.

En un altre ordre de coses, i tal i com ja es va avançar, es presenta una esmena per tal que les retribucions dels càrrecs polítics del Govern s’actualitzin d’acord al que s’acabi establint per al personal del sector privat. En la mateixa línia, s’esmena l’article 22 per tal que les prestacions econòmiques que paga la CASS també es revaloritzin segons aquest índex quan aquestes suposin dues vegades o més el salari mínim. Per a les que es trobin per sota aquest llindar es proposa mantenir la revalorització segons l’IPC.

També amb un impacte en el poder adquisitiu de les famílies i petits empresaris, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat una esmena perquè la transferència de gairebé 7,5 milions d’euros d’Andorra Telecom al Govern es traslladi a una reducció de les tarifes, particularment per a famílies i petits empresaris.

Per dotar de més transparència la gestió del Fons Verd, conèixer la tipologia d’ingressos i com i on es destinen els recursos, es proposa una esmena per tal que el Govern elabori un informe públic sobre l’estat i la tipologia d’ingressos i despeses del fons verd amb una freqüència anual.

D’altra banda, es proposa modificar la partida destinada al projecte d’Arxiu Nacional-Rosaleda per tal que s’estudiïn altres ubicacions més idònies per a l’equipament, que es considera necessari però no que s’hagi de fer a l’antic Hotel Rosaleda, on hi ha un risc previsible d’humitats i inundacions per la seva proximitat al riu i la presència d’aigües freàtiques a la zona.

Finalment, també s’han fet esmenes rebutjant la incorporació de nous especialistes en mercats i inversió al Fons de Reserva de Jubilació, ja que la major part d’aquest l’estan gestionant assessors externs, i la incorporació de tècnics a l’Autoritat Financera Andorrana per a la supervisió d’actius digitals, ja que la llei no preveu en cap cas que aquests tinguin un origen i una natura financera. També es rebutja l’increment de la partida per a assessoraments vinculats a la intervenció de BPA, ja que avui en dia queden molts pocs clients de BPA que no hagin recuperat encara els seus diners o tinguin els actius bloquejats.


(29 de desembre del 2022)