Partit Socialdemòcrata

Voluntaris

El PS reclama els detalls del polèmic procés de selecció del cap d'àrea de Participació i promoció de la Joventut i Voluntariat i es preocupa per la possible davallada del nombre de voluntaris

Crea: 02/14/2020 - 09:29
El PS vol aclarir la pol è mica incorporaci ó del nou cap d' à rea de Joventut i ha formulat tota una bateria de preguntes escrites a Govern per con è ixer el proc é s de selecci ó . 
 
 El Grup Parlamentari Socialdem ò crata ha pogut con è ixer per fonts internes algunes incid è ncies en la relaci ó a la selecci ó del nou cap d' à rea amb els voluntaris i volunt à ries inscrits a l' à rea de Participaci ó i promoci ó de la Joventut i Voluntariat. És per aix ò que el conseller del PS, Roger Padreny, demana els detalls del proc é s de selecci ó i si fruit d'aix ò ha baixat el nombre de...
Subscriure a RSS - Voluntaris