Partit Socialdemòcrata

Respostes a preguntes escrites

Resposta a la pregunta sobre la situació del personal eventual de les entitats públiques

Crea: 04/18/2017 - 11:58
La seu d'Andorra Telecom (ara.ad).
1. Quina normativa laboral s’aplica als treballadors de les entitats públiques? Pel que fa al règim jurídic de les persones que presten servei en organismes autònoms i en entitats parapúbliques, l'article 3.2.d) de la Llei de la funció pública, estableix que aquest personal es regula pel que estableixin les seves normes de creació. Segons aquestes, els treballadors al servei dels organismes autònoms i de les entitats parapúbliques estan vinculats als mateixos per una relació contractual, regulada en el Codi de les Relacions Laborals. Respecte al personal al servei de societats públiques, es...

Resposta a la pregunta sobre el seguiment per part del Consell Assessor del Patrimoni Cultural de l’estat i de la gestió del patrimoni cultural, en general, i dels entorns

Crea: 04/18/2017 - 11:51
El pont de la Margineda, amb la benzinera en obres (Bon Dia).
Segons l’article 5 de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra, entre les tasques encomanades al Consell Assessor del Patrimoni Cultural, li correspon avaluar un cop l’any l’aplicació de la llei i l’estat general del patrimoni, i fer públics els resultats (art. 5.4d). 1. El darrer informe es va elaborar el 2011 i posteriorment, el Govern no en va acordar la seva publicació o comunicació? El darrer informe d’Avaluació de l’acompliment de la Llei 9/2003 del 12 de juny del patrimoni cultural es va realitzar al 2013. I no ha estat publicat. Des de l’aprovació de la Llei 9/...

Resposta a la pregunta sobre el pla del xoc al Servei d'Atenció Domiciliària

Crea: 03/30/2017 - 12:24
El SAD patirà canvis importants en breu.
1. Quan preveu tenir enllestit el Pla de xoc per potenciar l’atenció domiciliària? Els articles 33 i 35 de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, estableixen que la prestació tècnica d’atenció domiciliària que consisteix en el servei d’atenció domiciliària és competència del Govern, sense perjudici que, a través del ministeri competent en matèria d’afers socials, pugui delegar-ne la gestió als comuns. D’altra banda, la lletra b) de la disposició final segona de la Llei esmentada preveu que el servei d’atenció domiciliària ha de cobrir almenys el 3,5% de la...

Resposta a la pregunta sobre la situació dels fills de treballadors temporers

Crea: 03/21/2017 - 11:07
Les dependències del Servei d'Immigració (Ara.ad).
1. Quina consideració fa el Servei d’Immigració i la CASS de la situació dels fills de dos treballadors temporers a Andorra? D’acord amb les disposicions de la Llei qualificada d’immigració, tenen dret al reagrupament familiar el cònjuge, la persona unida mitjançant unió estable de parella, els ascendents a càrrec, els fills menors no emancipats, els fills majors d’edat incapacitats, els fills majors d’edat però menors de 25 anys, els altres descendents si estan a càrrec, i els tutelats de les persones titulars d’autoritzacions de residència i treball a Andorra o de nacionalitat andorrana. La...

Resposta a la pregunta sobre la situació dels eventuals a la Funció Pública

Crea: 03/13/2017 - 16:59
L'edifici de Govern.
1. Quina normativa s’aplica als agents de l’Administració de caràcter eventual? L’article 4 del capítol II de la Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000, estableix les relacions d’ocupació en l’Administració pública i classifica el personal de l’Administració en les categories següents: funcionaris, agents de l’administració de caràcter indefinit i de caràcter eventual, i personal de relació especial. El règim jurídic d’aquest personal és de naturalesa estatutària i contractual respectivament. D’acord amb l’article 7, es consideren agents de l’Administració de caràcter eventual...

Preguntes escrites al Govern relatives als perllongaments en la convocatòria d’ajuts a l’habitatge de lloguer així com en els pagaments periòdics d’aquestes ajudes

Crea: 02/07/2017 - 18:18
Pisos de lloguer de Jovial (Comú Andorra la Vella).
1- Els motius que han portat a perllongar (per dues vegades) la convocatòria d’ajuts d’habitatge de lloguer? En virtut del Decret d’estructuració del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, del 27 de gener del 2016 (BOPA núm. 10 del 3 de febrer del 2016), es va suprimir el Departament d’Habitatge com a àmbit organitzatiu de l’Administració general, i les accions que dimanen del dret a l’habitatge de les persones i les famílies, i que es materialitzen en els ajuts a l’habitatge de lloguer, regulats fins ara al Reglament d’ajuts a l’habitatge de lloguer del 23 d’abril del 2014, van ser...

Pàgines

Subscriure a Respostes a preguntes escrites