Partit Socialdemòcrata

Respostes a preguntes escrites

Resposta a la pregunta sobre la implementació del règim del tercera pagador

Crea: 05/26/2017 - 12:48
1. Per què el Govern ha incomplert el calendari aprovat pel Consell General? El fet de reglamentar els criteris i requisits del règim del tercer pagador és un tema molt complex que no depèn únicament de Govern donat que es necessari establir i coordinar certs aspectes amb la Caixa Andorrana de la Seguretat Social i amb els prestadors de serveis de salut. Tot aquest treball d’ anàlisi dels diferents escenaris i de les diferents repercussions és el que ha provocat un alentiment en el compromís adquirit . 2. Quines gestions ha realitzat el Govern per tenir enllestit a temps el reglament que...

Resposta a la pregunta sobre la regulació de la gestió dels residus amb amiant

Crea: 05/11/2017 - 11:39
Treballadors manipulant una placa d'uralita amb amiant.
1. Per quines raons aquest reglament encara no s’ha aprovat i publicat? Durant el segon semestre de l’any 2015 Servei d’Inspecció de Treball va començar a preparar un primer esborrany del Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut per la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a l’amiant durant qualsevol treball que impliqui la manipulació d’amiant i/o de materials que en continguin. Atesa la complexitat de la matèria, que va comportar la consulta i coordinació amb altres departaments i àrees de Govern -Medi Ambient i...

Resposta a la pregunta sobre el personal contractat via ETT a l’administració i a les entitats públiques

Crea: 04/18/2017 - 12:06
L'edifici administratiu de Govern.
1. Hi ha persones contractades per la via d’ETT a l’Administració? Si la resposta és afirmativa: - Donar el nombre de persones contractades per aquesta via (desglossar per ministeris i departaments). Actualment hi ha 10 llocs de treball del Departament d’Estadística susceptibles de ser subcontractats mitjançant empreses de treball temporal (ETT) dels quals 8 estan ocupats per persones contractades sota aquesta modalitat des del novembre del 2016 tenint en compte la publicació al BOPA d’un edicte el 16 de novembre del 2016 pel qual es feia pública l’adjudicació de la contractació directa d’una...

Resposta a la pregunta sobre la situació del personal eventual de les entitats públiques

Crea: 04/18/2017 - 11:58
La seu d'Andorra Telecom (ara.ad).
1. Quina normativa laboral s’aplica als treballadors de les entitats públiques? Pel que fa al règim jurídic de les persones que presten servei en organismes autònoms i en entitats parapúbliques, l'article 3.2.d) de la Llei de la funció pública, estableix que aquest personal es regula pel que estableixin les seves normes de creació. Segons aquestes, els treballadors al servei dels organismes autònoms i de les entitats parapúbliques estan vinculats als mateixos per una relació contractual, regulada en el Codi de les Relacions Laborals. Respecte al personal al servei de societats públiques, es...

Resposta a la pregunta sobre el seguiment per part del Consell Assessor del Patrimoni Cultural de l’estat i de la gestió del patrimoni cultural, en general, i dels entorns

Crea: 04/18/2017 - 11:51
El pont de la Margineda, amb la benzinera en obres (Bon Dia).
Segons l’article 5 de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra, entre les tasques encomanades al Consell Assessor del Patrimoni Cultural, li correspon avaluar un cop l’any l’aplicació de la llei i l’estat general del patrimoni, i fer públics els resultats (art. 5.4d). 1. El darrer informe es va elaborar el 2011 i posteriorment, el Govern no en va acordar la seva publicació o comunicació? El darrer informe d’Avaluació de l’acompliment de la Llei 9/2003 del 12 de juny del patrimoni cultural es va realitzar al 2013. I no ha estat publicat. Des de l’aprovació de la Llei 9/...

Resposta a la pregunta sobre el pla del xoc al Servei d'Atenció Domiciliària

Crea: 03/30/2017 - 12:24
El SAD patirà canvis importants en breu.
1. Quan preveu tenir enllestit el Pla de xoc per potenciar l’atenció domiciliària? Els articles 33 i 35 de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, estableixen que la prestació tècnica d’atenció domiciliària que consisteix en el servei d’atenció domiciliària és competència del Govern, sense perjudici que, a través del ministeri competent en matèria d’afers socials, pugui delegar-ne la gestió als comuns. D’altra banda, la lletra b) de la disposició final segona de la Llei esmentada preveu que el servei d’atenció domiciliària ha de cobrir almenys el 3,5% de la...

Pàgines

Subscriure a Respostes a preguntes escrites