Partit Socialdemòcrata

Respostes a preguntes escrites

Resposta a la pregunta sobre el treball social dirigit al col·lectiu d'infants joves i adolescents

Crea: 10/17/2017 - 17:35
El centre d'acollida d'infants de la Gavernera (Bon Dia).
1. Quantes persones es dediquen a l’atenció social dels infants, adolescents i joves, treballadors socials, psicòlegs, altres dins del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior? El Departament d’Afers Socials compta actualment amb un total de 67 professionals que atenen el col·lectiu d’infants, adolescents i joves, segons el grau de risc que presenten. Els tècnics responsables d’atendre aquest col·lectiu es distribueixen en diverses àrees: - L’Àrea d’Atenció a les Persones i les Famílies compta amb 15 professionals: 11 treballadores socials, 2 educadors socials, 1 coordinadora i 1 cap d’...

Respostes a les preguntes sobre l'abatiment d'un ós a Naturlàndia

Crea: 09/07/2017 - 18:49
Dos óssos al parc de Naturlàndia (Ara.ad).
Pregunta 1: Quins controls efectua el Govern en relació al Parc de Naturlàndia (vigilància de les instal·lacions, control de les condicions de vida dels animals en captivitat, altres consideracions, ...) seguint les disposicions de la Llei de tinença i protecció dels animals? Els controls que efectua el govern en relació al parc d’animals de Naturlàndia són realitzats pels serveis tècnics dels Departaments que conformen el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, en el marc de la llei de tinença i protecció dels animals. El Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat,...

Resposta a la pregunta sobre les dades d'endeutament i deutors de la liquidació de l'exercici 2016

Crea: 06/19/2017 - 19:52
La porta principal de l'edifici administratiu de Govern.
1. A què es deu l’important increment d’endeutament registrat al llarg del 2016? Tal com s’explica en el cos de l’informe relatiu a la liquidació de comptes del Govern de l’exercici 2016, la variació de l’endeutament en 26,32 milions d’euros s’explica per les operacions d’endeutament següents: a) D’una banda, les operacions d’endeutament per fer front a les despeses en concepte d’actius financers relatives a l’afer BPA, d’un import net en data 31/12/2016 de 8.055.279 euros i que correspon: - a la cancel·lació del programa extraordinari de finançament d’empreses i negocis dels clients de BPA,...

Resposta a la pregunta sobre la implementació del règim del tercera pagador

Crea: 05/26/2017 - 12:48
1. Per què el Govern ha incomplert el calendari aprovat pel Consell General? El fet de reglamentar els criteris i requisits del règim del tercer pagador és un tema molt complex que no depèn únicament de Govern donat que es necessari establir i coordinar certs aspectes amb la Caixa Andorrana de la Seguretat Social i amb els prestadors de serveis de salut. Tot aquest treball d’ anàlisi dels diferents escenaris i de les diferents repercussions és el que ha provocat un alentiment en el compromís adquirit . 2. Quines gestions ha realitzat el Govern per tenir enllestit a temps el reglament que...

Resposta a la pregunta sobre la regulació de la gestió dels residus amb amiant

Crea: 05/11/2017 - 11:39
Treballadors manipulant una placa d'uralita amb amiant.
1. Per quines raons aquest reglament encara no s’ha aprovat i publicat? Durant el segon semestre de l’any 2015 Servei d’Inspecció de Treball va començar a preparar un primer esborrany del Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut per la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a l’amiant durant qualsevol treball que impliqui la manipulació d’amiant i/o de materials que en continguin. Atesa la complexitat de la matèria, que va comportar la consulta i coordinació amb altres departaments i àrees de Govern -Medi Ambient i...

Resposta a la pregunta sobre el personal contractat via ETT a l’administració i a les entitats públiques

Crea: 04/18/2017 - 12:06
L'edifici administratiu de Govern.
1. Hi ha persones contractades per la via d’ETT a l’Administració? Si la resposta és afirmativa: - Donar el nombre de persones contractades per aquesta via (desglossar per ministeris i departaments). Actualment hi ha 10 llocs de treball del Departament d’Estadística susceptibles de ser subcontractats mitjançant empreses de treball temporal (ETT) dels quals 8 estan ocupats per persones contractades sota aquesta modalitat des del novembre del 2016 tenint en compte la publicació al BOPA d’un edicte el 16 de novembre del 2016 pel qual es feia pública l’adjudicació de la contractació directa d’una...

Pàgines

Subscriure a Respostes a preguntes escrites