Partit Socialdemòcrata

Respostes a preguntes escrites

Resposta a les preguntes relatives a les polítiques de salut sexual i reproductiva al país

Crea: 09/25/2018 - 17:23
Un dels CAPs del país.
Motivació El tema de la regulació de l’avortament ha sigut notícia aquests dies en l’àmbit internacional a causa del referèndum irlandès que ha conclòs amb el suport del dret de lliure disposició del seu cos de les dones. Andorra es queda cada cop més sola en la trista llista de països que prohibeixen aquest dret, fins i tot en els tres supòsits bàsics: violació de la mare, perill de la seva vida i malformacions greus del fetus. A escala ciutadana cada dia més veus es manifesten per a regular el què, a parer nostre, és una greu anomalia democràtica al segle XXI. Les respostes dels membres del...

Resposta a les preguntes relatives a la modificació del Decret del 18-10-2017 d’establiment del calendari laboral

Crea: 07/27/2018 - 14:01
La construcció és un dels sectors que es veu afectat pel canvi.
1.-Ens pot explicar Govern quins són els motius pels quals “s’ha constatat” que cal fer aquesta modificació del calendari laboral? En els darrers anys, el Departament de Justícia i Interior ha rebut un cert nombre de sol·licituds d’empreses compreses en l’article 1 del Decret del 18-10-2017 d’establiment del calendari laboral per a l’any 2018 (sector de la construcció, oficines, serveis no directament relacionats amb el turisme, etc.) en les quals se sol·licitava, amb caràcter excepcional, l’autorització per poder treballar en dies festius del calendari laboral. Aquestes sol·licituds estaven...

Resposta a la pregunta sobre els protocols i accions per l'acollida de refugiats

Crea: 05/15/2018 - 17:18
El camp de refugiats d'Idomeni.
1. Quines accions i protocols ha engegat Govern per a l’acollida de refugiats? Al setembre del 2015, el cap de Govern va anunciar la voluntat d’Andorra d’acollir refugiats del conflicte de Síria. A partir d’aquell moment, els diferents ministeris competents han treballat per fer possible que l’arribada de refugiats disposi de la cobertura legal i tècnica adequada. Per tal de poder fer realitat aquesta acollida de refugiats, el Govern va aprovar i presentar a tràmit parlamentari, al setembre del 2017, el Projecte de Llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries. El 22 de març...

Resposta a la pregunta sobre els motius que impedeixen enguany celebrar el programa 'Vacances en pau'

Crea: 04/27/2018 - 12:37
Un dels campaments sahrauis a Tindouf.
El programa “Vacaciones en Paz” és un programa humanitari gestionat per Espanya mitjançant una resolució anual de la “Secretaría General de Inmigración y Emigración” del Ministeri de Treball i Seguretat Social que autoritza la residència temporal de menors i monitors d’origen Sahrauí a Espanya per a que puguin ser acollits per part de famílies espanyoles (vegeu resolució en annex). La resolució descriu el procediment al que s’han d’acollir les famílies per autoritzar la residència temporal dels nens i monitors a Espanya mitjançant la tramitació d’un visat de residència temporal que atorga el...

Resposta a les preguntes sobre les noves adjudicacions d'assessoraments referents al Pla de pensions de la funció pública

Crea: 04/19/2018 - 11:07
L'edifici administratiu de Govern.
1. Quin és l’encàrrec concret fet a la societat ARQUÉS RIBERT JUNYER ADVOCATS, SL? Es demana explicació precisa. L’encàrrec concret realitzat a la societat ARQUÉS RIBERT JUNYER ADVOCATS, SL, correspon a una modificació de la Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada i de creació i regulació del Pla de pensions de la funció pública, i a altres tasques de suport i d’assessorament tècnic i jurídic en matèria del Pla de pensions de la funció pública. Entre aquestes altres tasques es troben l’estudi dels plecs de condicions per a la contractació de l’entitat gestora i dipositària del Pla de...

Resposta a la pregunta sobre l'impacte de la nova legislació laboral

Crea: 04/19/2018 - 11:03
Pancarta d'una manifestació de sindicats.
Els articles 90.1 i 98.1 de la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals estableixen el següent: “Article 90. Comiat no causal 1. Excepte en els supòsits exclosos per aquest Codi, en els contractes per temps indefinit l'empresa pot acomiadar la persona treballadora mitjançant un preavís comunicat amb una antelació d'un dia per mes treballat fins a un màxim de 90 dies i amb el pagament d'una compensació econòmica equivalent al salari de 25 dies per any treballat o de la part proporcional corresponent al menor temps treballat, calculats segons l'article 82.3, fins a un...

Pàgines

Subscriure a Respostes a preguntes escrites