Partit Socialdemòcrata

Respostes a les preguntes sobre els darrers concursos de selecció de personal efectuats pel SAAS

Crea: 12/18/2018 - 16:48
Les dependències del SAAS (SAAS).

Resposta a les reguntes escrites al Govern que es formulen en relació als darrers concursos de selecció de personal efectuats pel SAAS (18-12-2018)

Motivació
En els darrers mesos, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària ha realitzat diferents concursos per cobrir places de personal vacants o de nova creació, entre elles diverses que corresponen a càrrecs que han de tenir una gran importància en l’esquema directiu de l’entitat, com ara el cap de comptabilitat, el cap d’àrea de Personal, el cap d’àrea de Finances i el psicooncòleg entre altres.
 
En diversos d’aquests concursos, i malgrat que l’edicte de convocatòria fixi com a requisit el fet de tenir “nacionalitat permanent andorrana”, les persones finalment seleccionades han estat, en algun cas, professionals que no residien al país, segons hem pogut constatar.
 
A banda ens arriben informacions sobre irregularitats en els procediments de selecció, fet que podria comportar que algun dels concursos, com ha succeït recentment en altres àmbits, acabin sent fruit de reclamacions judicials per part d’alguns candidats descartats.
 
1.  Nombre de concursos de selecció de personal convocats al llarg dels darrers dos anys precisant la plaça a proveir?
Des del 1 de gener del 2016 fins a 15 de novembre del 2018 s’han publicat 130 edictes per cobrir un total de 268 places del SAAS. A continuació es desglossa per anys.
 

ANY

Núm. EDICTES

PLACES

2016

27

93

2017

53

95

2018*

50

80

*fins 15 de novembre del 2018
Per més informació podeu veure detall de cada any en l’annex I:
Seleccionats 2016-2018
 
2. Nombre de candidats que s’han presentat, la nacionalitat i el país de residència en el moment de passar l’edicte d’aquestes persones.
Per cada un dels anys en estudi es presenta el nombre total de candidats presentats amb els percentatges segons nacionalitat i país de residència en el moment de passar l’edicte.
 
Any 2016: 249 candidats presentats
 

 

Nacionalitat

Residència

Andorrana

41,37%

87,15%

Espanyola

49,80%

12,45%

Portuguesa

4,42%

0,00%

Francesa

0,80%

0,00%

Altres

3,61%

0,40%

Any 2017: 258 candidats presentats
 

 

Nacionalitat

Residència

Andorrana

47,67%

89,92%

Espanyola

46,51%

10,08%

Portuguesa

1,55%

0,00%

Francesa

1,16%

0,00%

Altres

3,10%

0,00%

Any 2018*: 490 candidats presentats

 

Nacionalitat

Residència

Andorrana

49,18%

91,63%

Espanyola

44,08%

7,76%

Portuguesa

3,06%

0,00%

Francesa

0,20%

0,00%

Altres

3,47%

0,41%

*fins 15 de novembre                                                                 
Per més informació podeu veure detall de cada any en l’annex I: Seleccionats  2016-18

3. La nacionalitat i el país de residència en el moment de passar l’edicte de les persones que finalment han guanyat la plaça.
Per cada un dels anys en estudi es presenta el nombre total de candidats seleccionats amb els percentatges segons nacionalitat i país de residència en el moment de passar l’edicte.
 
Any 2016: 69 seleccionats
 

 

Nacionalitat

Residència

Andorrana

37,68%

97,1%

Espanyola

49,28%

2,90%

Portuguesa

7,25%

0%

Francesa

2,90%

0%

Altres

2,90%

0%

Any 2017: 72 seleccionats

 

Nacionalitat

Residència

Andorrana

48,61%

87,5%

Espanyola

44,44%

12,50%

Portuguesa

0,00%

0,00%

Francesa

1,39%

0,00%

Altres

5,56%

0,00%

Any 2018*: 67 seleccionats

 

Nacionalitat

Residència

Andorrana

50,75%

92,54%

Espanyola

40,30%

5,97%

Portuguesa

4,48%

0,00%

Francesa

1,49%

1,49%

Altres

2,99%

0,00%

*fins 15 de novembre                                                                 
Per més informació podeu veure detall de cada any en l’annex I:   
Seleccionats 2016-2018

4. En el cas dels seleccionats no andorrans,  ni prèviament residents al país, quins criteris han prevalgut per a la selecció d’aquestes persones? Es demana explicació concurs per concurs.

Es presenta taula resum del percentatge de candidats seleccionats no andorrans ni residents al país:
 

ANY

SELECCIONATS

TOTAL CANDIDATS SELECCIONATS

PERCENTATGE CONTRACTAT

2016

2

69

4,34%

2017

9

72

12,5%

2018*

5

67

7,46%

*fins 15 de novembre

A continuació es detallen els criteris per cadascun dels seleccionats no andorrans ni prèviament residents al país.

ANY

Edicte

Candidats presentats

Candidats seleccionats

Criteris

2016

2 Farmacèutics

3 (2 no residents i 1 resident)

2 (1 resident i un no resident)

1 únic candidat resident a Andorra

2016

1 Cap projecte Desenvolupament IT

8 (6 residents i 2 no residents)

1 no resident

Candidat més òptim tenint en compte les seves capacitats, experiència i formació.

2017

1 metge especialista en Al·lergologia

2 no residents

1 no resident

No s’han presentat andorrans ni residents

2017

1 metge especialista ginecòleg

1 no resident

1 no resident

Únic candidat

2017

1 metge especialista ORL Compte propi

1 no resident

1 no resident

No s’han presentat andorrans ni residents

2017

1 metge especialista en neurofisiologia

2 no residents

1 no resident

No s’han presentat andorrans ni residents

2017

1 metge especialista ORL

1 no resident

1 no resident

No s’han presentat andorrans ni residents

2017

1 metge especialista rehabilitació

1 no resident

1 no resident

No s’han presentat andorrans ni residents

2017

2 metges especialista en pediatria

2 no residents fronterers

2 no residents fronterers

No s’han presentat andorrans ni residents

2017

1 tècnic APT

1 no resident fronterer

1 no resident fronterer

No s’han presentat andorrans ni residents

2018

1 metge especialista en Hematologia

4 no residents

1 no resident

No s’han presentat andorrans ni residents

2018

1 metge especialista ORL

1 no resident

1 no resident

No s’han presentat andorrans ni residents

2018

1 Tècnic administratiu RRHH

14 (11 residents, 2 no residents i 1 no resident fronterer)

1 no resident fronterer

Candidat més òptim tenint en compte les seves capacitats, experiència i formació: Destaca l’amplia experiència en selecció i avaluacions en empreses publiques i privades del país..

2018

1 psicooncòleg

11 (9 residents i 2 no residents)

1 no resident

Candidat més òptim tenint en compte les seves capacitats, experiència i formació: Destaca l’amplia formació acadèmica, experiència en investigació i publicacions i 18 anys d’experiència clínica que inclou tractament a pacients oncològics

2018

1 cap d’àrea finances

14 (13 residents i 1 no resident)

1 no resident

Candidat més òptim tenint en compte les seves capacitats, experiència i formació: Destaca formació especialitzada en anàlisi financer i 10 anys en consultoria financera.

Per més informació podeu veure detall de cada any en l’annex I:
Seleccionats 2016-2018

5. Quantes reclamacions orals o escrites sobre aquests concursos ha rebut el SAAS en els darrers dos anys? Quantes d’aquestes reclamacions han derivat en recurs o demanda judicial?

• 02/10/18: Recurs al Consell Directiu del SAAS contra la resolució del concurs per a la cobertura de la plaça de Cap d’Àrea de Finances (edicte de data 09/05/18. Bopa núm. 27)
 
• 05/09/18: Demanda d’informació del 5 de setembre del 2018 per part del Raonador del Ciutadà (Expedient 210/18 ) arrel d’una queixa interposada per part d’una persona que s’havia presentat com a candidata per cobrir una plaça d’infermer/a (Bopa núm. 9 de 14 de febrer de 2018). Es va cursar resposta de la Direcció General del SAAS al Raonador del ciutadà el 20 de setembre de 2018.
 
Annex 1: Seleccionats 2016-2018
 
 

 

Tags: