Partit Socialdemòcrata

Respostes a les preguntes relatives al seguiment de la desigualtat a Andorra

Crea: 10/24/2018 - 16:24

Respostes a les preguntes relatives al seguiment de la desigualtat a Andorra, formulades pel conseller general del PS Pere López (23-10-2018)

1.- Quins indicadors o índex relatius a la desigualtat, a la qualitat de vida i a la felicitat dels ciutadans empra Govern en la gestió del dia a dia?
El Departament d’Estadística del Govern d’Andorra ha iniciat l’Enquesta de condicions de vida (ECV), operació estadística harmonitzada dins de la Unió Europea que té com a objectiu obtenir informació sobre la renda i les condicions de vida de les llars, la composició de la pobresa i l’exclusió social.
 
Aquesta enquesta, definida en el programa “Estadística 2018” amb el codi d’activitat A163, permet extreure indicadors com la taxa del risc de pobresa, el coeficient de Gini dels ingressos i la taxa de privacions materials. 
 
Aquests resultats proporcionen informació molt valuosa que tècnicament serveix per definir i actualitzar els programes i serveis públics adreçats a la població que garanteixen la igualtat d’oportunitats i pal·lien els efectes d’una possible exclusió social. En aquest sentit, cal afegir que les mateixes demandes de les persones usuàries dels programes i serveis, juntament amb la valoració tècnica anual efectuada per cada àrea ministerial, ofereixen dades reals sobre la situació del país i permeten adoptar les mesures correctores necessàries per corregir els desajustos que es puguin donar.  
 
A més, cal afegir que els anys 2016 i 2017 el Consell General i el Govern van treballar conjuntament en l’elaboració del Llibre blanc de la igualtat a Andorra, que es va presentar el 21 de juny del 2017. Aquest document tècnic recull una compilació molt exhaustiva de dades i indicadors generals i relatius a col·lectius amb tendència a la vulnerabilitat que està acompanyada de conclusions quantitatives i qualitatives, i fa èmfasi també en la pròpia percepció de la societat sobre les qüestions plantejades.
 
2.- Fa servir el Govern l’índex de Gini? En aquest cas, demanem que se’ns facilitin les dades històriques i dels darrers anys. 
El coeficient Gini és un indicador de desigualtat comprès entre 0 i 1, on 0 correspon a la màxima igualtat i l’1 correspon a la màxima desigualtat. L’índex de Gini és el coeficient de Gini multiplicat per 100.
 
L’any 2003 amb l’Enquesta de Pressupostos Familiars es va calcular aquest índex. Posteriorment i utilitzant els resultats del anys 2014, 2015 i 2016 es va tornar a calcular per part del Departament d’Estadística del Govern. El resultat de la mateixa es reflecteix en el quadre següent:
 

País

Any 2003

Any 2016

Andorra

0,2721

0,2796

Espanya

0,318 (dades Banc Mundial)

0,345 (dades Eurostat)

França

0,314 (dades Banc Mundial)

0,293 (dades Eurostat)

Com es pot veure amb els resultats anteriors el coeficient Gini no mostra increments en la desigualtat a Andorra entre els anys 2003 i 2016, i continua amb valors inferiors als estimats en els països veïns mitjançant la EU-SILC.

D’altra banda, l’empresa externa que va elaborar l’auditoria d’eficàcia i eficiència dels serveis socials i sociosanitaris ja va incloure l’índex Gini, essent d’un 27,2 al 2017. Una dada molt millor que la que tenen els nostres països veïns (Espanya amb un 36 i França amb un 32,3), la qual cosa mostra que les desigualtats a Andorra són inferiors. 
 
3.- Si no es fa servir l’índex de Gini, es fa servir algun d’equivalent? En aquest cas, demanem les des dades històriques i dels darrers anys.
Cal dir que, a nivell europeu, la font que s'utilitza pels càlculs de desigualtat es basen en l'Enquesta anual sobre Ingressos i Condicions de Vida (ECV). Dita enquesta s’ha fet aquest any per part del Departament d’Estadística del Govern i s’està duent a terme durant tot aquest any, atès que es visita cada llar del país per a què respongui a les preguntes establertes. 
 
Aquesta enquesta és important perquè permet comparar les dades amb els països europeus utilitzant els mateixos indicadors.
 
Del resultat d’aquest treball s’han començat a analitzar les primeres dades i properament es presentarà un Estudi sobre el Cost real de la vida a Andorra.
 
4.- El Govern treballa sota les premisses del World Happiness Report o algun índex equivalent internacionalment reconegut per mesurar la qualitat de vida i la felicitat dels nostres ciutadans?
Andorra no forma part de l’estudi del World Happiness Report. No obstant això, el Centre de Recerca Sociològica està realitzant el treball de camp relatiu a l’Enquesta mundial de valors, en què es demana la percepció subjectiva que la població té sobre la felicitat i que estarà disponible a finals d’any. 
 
El valor afegit d’aquest estudi consisteix en la validació feta per quasi cent països i, per tant, és fàcilment comparable. Tot i que aquest informe no conté els mateixos components del World Happiness Report, sí que ofereix uns resultats homologables.