Partit Socialdemòcrata

Respostes a les preguntes relatives al funcionament actual del Servei d’Atenció Domiciliària

Crea: 10/11/2018 - 17:22

Respostes a les preguntes escrites al Govern relatives al funcionament actual del Servei d’Atenció Domiciliària, formulades per la consellera general Rosa Gili (11-10-2018)

1.-Quants usuaris hi ha actualment al Servei d’Atenció Sanitària (SAD)? Desglossar per parròquies i per hores d’atenció requerides (donar el nombre d’hores i especificar si són hores diürnes o nocturnes, durant la setmana o bé durant el cap de setmana).
Actualment hi ha un total de 190 persones usuàries del SAD, distribuïdes com segueix:
 
- Canillo: 4 persones amb un total de 15 hores de servei per setmana. De dilluns a divendres en horari diürn.
 
- Encamp: 31 persones amb un total de 178 hores de servei per setmana. De dilluns a diumenge en horari diürn (14 hores distribuïdes en cap de setmana).
 
- La Massana: 12 persones amb un total de 64 hores setmanals. De dilluns a diumenge en horari diürn  (14 hores distribuïdes en cap de setmana).
 
- Ordino: 3 persones amb un total de 20 hores setmanals. De dilluns a divendres en horari diürn.
 
- Andorra la Vella: 56 persones amb un total de 246 hores setmanals. De dilluns a diumenge en horari diürn (2 hores distribuïdes en cap de setmana).
 
- Sant Julià de Lòria: 21 persones amb un total de 101 hores setmanals. De dilluns a divendres en horari diürn.
 
- Escaldes-Engordany: 53 persones amb un total de 275 hores de servei setmanal. De dilluns a diumenge en horari diürn (10 hores distribuïdes en cap de setmana).
 
2.- Quins requisits es demanen als potencials usuaris per poder gaudir del SAD? 
Tal com s’especifica al Decret del 15-11-2017 d’aprovació del Reglament regulador del Servei d’Atenció Domiciliària, per ser beneficiaris del Servei d’Atenció Domiciliària els usuaris han de reunir els requisits generals establerts a l’article 5 de la Llei 6/2014 i els requisits específics segons els quals la persona sol·licitant ha de trobar-se en una situació de cronicitat o de discapacitat que li generi situacions de dependència, valorades d’acord amb els criteris del grau de dependència, o bé tenir una problemàtica personal, familiar o social greu que li impedeixi romandre al domicili sense l’ajut del SAD.
 
També són beneficiaris del SAD els cuidadors no professionals i els familiars de les persones ateses, pel que fa a la informació, l’assessorament i el suport.
 
3.- S’ofereix el servei a totes les persones que ho sol·liciten i que compleixen els requisits? Hi ha llista d’espera?
Des de l’inici del traspàs, al mes de juliol del 2017 i fins a l’actualitat, el Govern ha respost amb celeritat a totes les demandes que se li han formulat, sense que hi hagi cap llista d’espera per poder gaudir de la prestació del servei.
Quan la persona és susceptible de ser usuària del Servei d’Atenció Domiciliària, la Unitat de Valoració es desplaça al seu domicili per informar-la i i determinar el seu grau de dependència. També es valora el seu entorn per detectar les necessitats que pot presentar per tal de poder seguir romanent al domicili. 
 
Quan la resolució és favorable, se li comunica a la persona usuària per tal de concretar el servei i les hores d’atenció.
 
4.- De quina manera es decideix la dedicació horària que s’ofereix a cada usuari? Segons la seva demanda? Segons la seva necessitat? És el mateix forfet horari per tots?
L’òrgan de valoració i de gestió del Servei d’Atenció Domiciliària, composat per un treballador social i per una infermera, facilita informació i assessorament als sol·licitants del SAD. Aquesta unitat valora i analitza la situació de la persona i detecta les necessitats d’aquesta al domicili. 
 
Un cop finalitzada la valoració s’elabora el pla de treball referent a l’atenció domiciliària, conjuntament amb la persona demandant i la seva família, així com altres actuacions en relació amb l’adequació de la llar o a la necessitat de productes de suport  necessaris per millorar el confort i la qualitat de vida de les persones interessades, així com dels seus familiars i cuidadors.
 
L’horari del servei s’estableix a partir del pla de treball personalitzat, que s’ha consensuat amb la persona interessada, respectant al màxim possible les seves preferències i la cobertura de les necessitats que presenta. Per tant, podem dir que el resultat del pla de treball és una combinació de totes les variables: la demanda efectuada i les necessitats presentades.
 
Aquest pla inclou la modalitat del servei (diürn, nocturn i/o festius), les hores setmanals, la freqüència (diària, setmanal o una altra) i els horaris d’atenció. 
 
No és un mateix forfait per a tothom, perquè s’atenen les necessitats individuals de cada persona d’acord amb el principi d’atenció integral i centrada en la persona.
 
5.- De quants treballadors disposa el Govern per a oferir el servei del SAD? Estan aquests a jornada completa, parcial? Quin tipus de relació laboral tenen aquests amb l’administració (funcionaris, agents de l’administració, eventuals, altres)?
Actualment el Govern disposa de 31 treballadores familiars, més dues coordinadores i una cap d’àrea per gestionar el Servei d’Atenció Domiciliària.
 
Tots els professionals estan a temps complet menys una treballadora familiar que treballa a temps parcial.
 
Els 34 treballadors esmentats es reparteixen com segueix:
 
- Com a funcionaris: 4 professionals
 
- Contractuals amb caràcter indefinit: 7 professionals
 
- Agents de la administració  de caràcter indefinit: 12 professionals
 
- Com a personal eventual: 11 professionals.