Partit Socialdemòcrata

Respostes a les preguntes en relació a l’estat de realització de l’estudi sobre el cost de la vida

Crea: 10/11/2018 - 17:15
Bitllets de cinc euros.

Respostes escrites a les preguntes formulades per Gerard Alís, conseller general socialdemòcrata del PS en relació a l'estat d'elaboració de l'estudi sobre el cost de la vida (11-10-2018)

1. En quin estat d’elaboració es troba l’estudi del cost de la vida proposat pel PS i que ha de realitzar Govern?
 
2. Aquest treball s’està duent a terme des de l’administració o bé s’ha encarregat a alguna entitat externa? En el primer cas, quins recursos humans i tècnics s’hi ha destinat? En el segon cas, quin ha estat el procés d’adjudicació?
 
3. Quina metodologia s’està fent servir per a la seva elaboració? I en quin estat es troba la seva realització?
 
4. Quan preveu Govern tenir enllestit l’estudi i presentar-lo al Consell General?
 
Respostes
1. Estat d’elaboració de l’estudi
Els treballs corresponents a l’elaboració d’un estudi sobre el cost real de la vida en el Principat d’Andorra, a instàncies del Consell General segons resolució de 15 de setembre del 2017 (Reg. 622-CE-2017) ja es troben en la seva darrera fase i han estat a càrrec fonamentalment del Departament d’Estadística del Govern d’Andorra. 
 
En aquest sentit, ja s’ha completat la recollida i tractament de les dades corresponents a un conjunt de 205 enquestes específiques adreçada a les llars i/o persones beneficiàries dels ajuts econòmics ocasionals que proporciona el Govern d’Andorra a fi de completar les informacions primàries de l’estudi. El calendari de la seva recollida i explotació es va retardar algunes setmanes atès que els serveis tècnics del Departament d'Afers Socials (que s'han ocupat d’efectuar les entrevistes i recollir els formularis) van haver de compaginar aquesta tasca sobrevinguda amb les seves obligacions ordinàries.
 
2. Recursos humans i tècnics
# Recursos propis de l’administració pública 
 
El Departament d'Estadística s'ha fet càrrec de l'esmentat estudi, compaginant-lo amb les funcions i les tasques encomanades per la legislació estadística vigent (especialment amb l'entrada en vigor del Pla estadístic 2018-2021) que ja li ocupen pràcticament la totalitat dels seus recursos. No obstant això, el Departament hi ha destinat un tècnic estadístic a temps parcial des de finals d'octubre de 2017 i sota la supervisió sistemàtica de la Cap de l'Àrea d'Operacions Estadístiques per Mostreig.
 
Als efectes de completar i/o calibrar dades de les fonts d’informació disponibles, també s’ha efectuat una enquesta específica adreçada a persones beneficiàries dels ajuts econòmics ocasionals que proporciona el Govern, la qual cosa ha suposat la realització i recollida de 205 enquestes a càrrec d’onze treballadors socials del Departament d'Afers Social.
 
# Recursos externs
Atesa la complexitat de l'estudi i l'escassa estandardització de l'estadística oficial al respecte, s'ha contractat l'assessorament del catedràtic Jaume García de la Universitat Pompeu Fabra, reconegut econòmetra expert en aquest tipus d'estudis i ex-president del Instituto Nacional de Estadística d'Espanya, mitjançat un contracte per un valor de 7.500 €.  En concret, la prestació contractada ha consistit en l’assessorament del disseny conceptual de l’estudi, dels tractaments de la informació de base i de l’extrapolació de resultats adients per al Principat d’Andorra, tenint en compte la legislació comunitària en matèria d’estadística oficial, així com la producció harmonitzada dels sistemes estadístics de l’entorn en aquest àmbit. 
 
Els treballs de direcció i assessorament han inclòs sessions de treball a distància amb el personal tècnic del Departament d’Estadística de Govern. D’altra banda, en vistes a futures actualitzacions de l’estudi i l’elaboració d’estadístiques similars a càrrec íntegrament del Departament d’Estadística, s’han efectuat set seminaris presencials del Dr. Jaume García al llarg de l’estudi, amb càrrec al pressupost de formació de la Funció Pública de Govern.
 
3. Metodologia i estat actual de la seva aplicació
La principal finalitat de l’estudi encomanat pel Consell General és determinar l’abast i les principals característiques del que s’anomena cost real de la vida al Principat d’Andorra, per tal d’esdevenir posteriorment en una referència plausible per dissenyar i implementar les polítiques socials corresponents. Per tant, el terme esmentat no només integra conceptes de supervivència (com disposar d’una dieta adequada o habitatge) sinó que també inclou conceptes relacionats amb la qualitat de vida o el nivell d’integració social, incorporant necessitats com per exemple l’oci o l’accés a les noves tecnologies.
 
És per això que l’estudi opta per emprar varis enfocaments i diverses perspectives. En primer lloc, es determina l’estructura de la despesa de les llars residents al Principat d’Andorra per tipologia de llars, mitjançant les dades de despesa procedents de l’Enquesta de Pressupostos Familiars dels anys 2014, 2015 i 2016. Aquestes dades permeten extreure informació sobre les escales d’equivalència que s’haurà d’emprar per convertir l’ingrés mínim d’una llar unipersonal a altres tipologies de llar. Cal destacar que el valor del cost real de la vida també està altament relacionat amb l’estructura de la llar: és evident que, a mesura que augmenta la mida de les llars, la despesa s’incrementa però, tot i això, no ho fa de manera proporcional pel fet que existeixen economies d’escala. D’altra banda, es calculen un seguit d’indicadors globals i comparables sobre llindars de pobresa i desigualtat que proporcionen una breu aproximació de la seva existència al Principat. 
 
En segon lloc, s’analitzen les elasticitats renda per tipus de béns, les quals han de permetre determinar en quina proporció varia la despesa dels diferents tipus de béns a un determinat canvi percentual dels ingressos de la llar. Seguidament, es determina el cost de la cistella mitjana d’aliments relatius a una dieta adequada que proporciona la Food and Agriculture Organization de l’Organització de les Nacions Unides, així com els preus d’aquest segment de béns que es recullen per al càlcul de l’IPC en el Principat. 
 
Finalment, es procedeix a la convergència dels diferents resultats i l’aproximació del valor de referència del cost real de la vida que permet cobrir les necessitats bàsiques i trobar-se socialment integrat per una llar unipersonal. El valor obtingut serà convertible a altres tipologies de llars mitjançant les escales d’equivalència.
 
Per complementar l’estudi, s’afegeixen altres variables, com les privacions materials que afronten les unitats familiars, vinculades als ingressos i a la composició de la llar. Aquestes dades s’obtenen parcialment de la primera edició de l’Enquesta de Condicions de Vida iniciada el mes de gener del 2018 i d’una enquesta similar, però més reduïda, adreçada a les llars beneficiàries dels ajuts socials més genèrics que proporciona el Govern d’Andorra.
 
El desenvolupament de l’estudi abasta les successives fases de treball que es detallen a continuació:
 
a) Anàlisi de la despesa de les llars per grups de béns segons la composició de les llars.
 
b) Anàlisi de la despesa de les llars per grups de béns segons el nivell de renda aproximat per la despesa total.
 
c) Anàlisi de l’elasticitat renda del diferents grups de béns.
 
d) Aproximació a l’estimació d’escales d’equivalència.
 
e) Valoració de determinades cistelles de la compra segons la composició familiar, a partir d’informació sobre preus recollida per a l’Índex de Preus de Consum.
 
f) Anàlisi de la despesa de les llars com a variable propera als ingressos per tal de determinar una aproximació raonable als llindars de pobresa. 
 
4. Previsions de finalització de l’estudi i presentació al Consell General
La recollida i explotació de les enquestes a una mostra de llars-persones beneficiàries dels ajuts econòmics ocasionals, que es va iniciar el dia 16 d’abril de 2018 i que va finalitzar a mitjans del mes de juliol, ha estat l’element determinant en el calendari d’elaboració de l’estudi. Una vegada completada l'operació de camp i el seu posterior tractament durant el mes d’agost, al llarg del mes de setembre s’ha redactat l'informe complet, els seus annexos i el resum executiu de l’estudi.
 
En conseqüència, es preveu sol·licitar properament una compareixença a la Comissió legislativa d’Afers Socials del Consell General per tal d’efectuar una presentació de l’estudi durant el mes d’octubre d’enguany.