Partit Socialdemòcrata

Resposta a les preguntes relatives a les requalificacions de la graella salarial realitzades pel Ministeri de Funció Pública

Crea: 09/05/2019 - 11:39
L'edifici de Govern.

Respostes a les preguntes amb resposta escrita del Govern relatives a les requalificacions de la graella salarial realitzades pel Ministeri de Funció Pública per la consellera general Judith Salazar (4-9-2019)

1. Quin ha estat el procediment emprat? Sobre la base de quina norma?
El procediment emprat per a la revisió de llocs de treball s’ha iniciat a partir de les demandes efectuades per part dels secretaris d’Estat o Directors dels departaments de l’Administració general adreçades al responsable de la Secretaria d’Estat de Funció Pública i del Departament de Funció Pública.
 
Aquestes demandes han estat presentades al secretari d’Estat o responsable del Departament de Funció Pública, acompanyades d’una modificació de la descripció del lloc de treball.
 
Una vegada el Departament de Funció Pública ha rebut les demandes dels directors dels diferents departaments, acompanyades de la documentació corresponent, aquest Departament ha procedit a trametre-les  a l’empresa Humannova, contractada de  conformitat amb la Llei de la contractació pública. El director d’aquesta empresa  s’ha reunit amb el director del Departament i, quan ha calgut, amb la persona o les persones que ocupaven el lloc de treball, per tal de valorar, mitjançant  un procés d’anàlisi de la descripció del lloc de treball, si les modificacions justificaven l’objecte de la demanda, en aquest cas,  un canvi de nivell del lloc de treball en la classificació de l’Administració general.
 
El criteri de l’empresa Humannova s’ha fonamentat des de l’aprovació de la Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000, en el fet que cada lloc de treball s’associa a un nivell intern de classificació equivalent a un nivell “Hay”, i cada nivell implica un conjunt de característiques organitzatives amb continguts diferenciables. Els nivells s’han determinat des d’aquell moment, en funció de tres factors i vuit elements de valoració que són els següents:

Competència
 
Competència Tècnica
 
Competència Gerencial
 
Interacció Humana
 
Solució de Problemes
 
Marc de referència
 
Exigència de Problemes
 
Responsabilitat
 
Llibertat per actuar
 
Magnitud
 
Impacte
 
Una vegada realitzada la reunió del responsable d’ Humannova amb el departament concernit per efectuar l’anàlisi del lloc de treball, s’ha procedit a  la valoració  conjunta amb el responsable del Departament de Funció Pública i, posteriorment, l’empresa Humannova ha emès un criteri tècnic mitjançant un informe.
 
A continuació, l’informe d’Humannova s’ha elevat al Govern per part de la ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració per a la seva aprovació.
 
Aquestes revisions del nivell del lloc de treball han estat realitzades seguint la pràctica habitual de la Secretaria d’Estat de la Funció Pública des de l’entrada en vigor de la Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000, i tenint en compte l’evolució de molts llocs de treball a l’Administració general d’ençà que es van fer les descripcions en el marc de l’elaboració de la norma esmentada.
 
2. Concretament, quin ha estat el criteri emprat per a determinar la pertinència de la revisió dels llocs de treball revisats?
El Ministeri de Funció Pública i Reforma de l’Administració ha valorat sempre la pertinència de les demandes de revisió de nivell segons el criteri tècnic dels directors dels departaments pel que fa als llocs de treball de les seves estructures orgàniques.
 
3. Amb quin calendari i terminis s’ha procedit a aquesta revisió?
Els processos de revisió de llocs de treball a l’Administració general s’han dut a terme de manera periòdica i progressiva en els decurs dels anys, per tal de satisfer les diferents demandes de directors dels departaments de l’Administració general, a mesura que arribaven al Departament de Funció Pública, així com per adaptar els llocs de treball de l’Administració general a les necessitats de les estructures orgàniques dels diferents Ministeris.
 
Però el gran volum de feina que va comportar l’elaboració de  la nova Llei de funció pública, va requerir  posposar  aquesta tasca; que es va reactivar quan va ser aprovada la nova Llei. Així, durant aquest any 2019, amb la voluntat de donar resposta a una reivindicació històrica, que perseguia la recerca de l’equitat i l’adaptació a les noves necessitats que requerien aquests llocs de treball, es va procedir a la esmentada revisió. 
 
4. Quins han estat els llocs de treball revisats i a quins ministeris pertanyen?
Adjuntem resposta en l’annex 1.
 
5. Quants d’aquests llocs de treball revisats han estat requalificats o no i per quins motius?
Adjuntem resposta en l’annex 1. 
 
6. Quins són, per a cada lloc de treball, els efectes de la requalificació (nivell) i quins increments de nòmina comporten en cada cas individualment?
De conformitat a l’aplicació del que estableix la Llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals i vist que, un cop feta la consulta necessària a l’Agència de protecció de dades, la publicació de la resposta a aquesta pregunta implicaria la vulneració de la protecció de dades personals, es convida a la consellera general a consultar la informació sol·licitada de forma directa al Ministeri de Funció Pública per tal de poder exercir el dret de tots els consellers generals d’accedir a la informació demanada, tal com estableix l’article 5 del Reglament del Consell General. 
 
7. Quin és l’augment (%) del pressupost del personal que suposa aquests increments de nòmina?
L’increment del pressupost de personal  per al 2019 ha estat del 0,19%.  Aquesta dada recull l’increment del salari, l’increment del cost de les cotitzacions a la CASS i el corresponent augment de la paga de Nadal. Aquest càlcul, extret de les dades salarials personals i confidencials dels treballadors afectats per la mesura, podrà ser consultat de forma directa al Ministeri de Funció Pública de conformitat a l’aplicació de la llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals i segons allò que estableix l’article 5 del Reglament del Consell General.
 
Annex 1
 

MINISTERI

Lloc de treball

Nivell posició retributiva original

Nivell posició retributiva final

Motiu de la modificació

Afers Socials, Habitatge I Joventut

tècnic d'atenció social especialitzat en treball social

VIII

IX

Evolució  del lloc de treball de treballador social

tècnic d'atenció social especialitzat en educació social

VIII

IX

Evolució del lloc de treball d'educador social

Cap de l’Àrea de Sistemes de Informació de Benestar Social

(Nou lloc)

XI

Lloc de nova creació

Cap de l'Àrea d'Autorització i Acreditació i inspecció Social

(Nou lloc)

XII

Lloc de nova creació

Inspector sociosanitari

(Nou lloc)

X

Lloc de nova creació

Treballador familiar sociosanitari

(Nou lloc)

VI

Lloc de nova creació

Personal de suport del CAI

III

IV

Evolució del lloc de treball

Auxiliar de cuina del CAI

(Nou lloc)

V

Lloc de nova creació

Cultura i Esports

Administratiu de Patrimoni Cultural

IV

V

Evolució del lloc de treball

Administratiu de Serveis General de Cultura

IV

V

Evolució del lloc de treball

Tècnic administratiu d’Acció Cultural

V

VI

Evolució del lloc de treball

Cap d’àrea de serveis general i entitats esportives

(Nou lloc)

XI

Lloc de nova creació

Educació i Ensenyament Superior

Tècnic d’esports extraescolar

(Nou lloc)

IX

Lloc de nova creació

Tècnic en microinformàtica i xarxes

(Nou lloc)

VI

Lloc de nova creació

Finances

Jurista d’Estadística

(Nou lloc)

IX

Lloc de nova creació

Tècnic de Pressupost i Patrimoni

IX

X

Evolució del lloc de treball

Funció Pública i Simplificació Administrativa

Coordinador del Servei de Tràmits

VI

VII

Evolució del lloc de treball

Cap de Projectes i Solucions

IX

X

Evolució del lloc de treball

Tècnic de Front Office

VI

VI

La revisió no va comportar una modificació

Tècnic de Back Office Segon Nivell de Service Desk

VII

VIII

Evolució del lloc de treball

Tècnic de Back Office Primer Nivell de Service Desk

(Nou lloc)

VII

Lloc de nova creació

Administrador de Sistemes

VI

VIII

Evolució  del lloc de treball de Tècnic de Sistemes

Analista Programador

VI

VIII

Evolució del lloc de treball  de Programador

Justícia i Interior

Inspector de treball

IX

X

Evolució del lloc de treball

Lletrat d’Interior

X

XI

Evolució del lloc de treball

Cap de Gabinet Jurídic de la Policia

IX

XI

Evolució del lloc de treball

Assessor jurídic de la policia

IX

X

Evolució del lloc de treball

Operari de manteniment de policia

IV

V

Evolució del lloc de treball

Responsable de manteniment de policia

(Nou lloc)

VI

Lloc de nova creació

Serveis del Cap de Govern

Lletrat del Gabinet Jurídic

X

XII

Evolució del lloc de treball