Partit Socialdemòcrata

Intervencions Consell General

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la reserva d'esmena per incrementar la partida per millores informàtiques a Tributs i Fronteres

Crea: 02/13/2017 - 19:29
Alís, al ple del Consell General.
Debatrem ara la reserva d'esmena número 5, que consisteix en l'esmena número 32 de l'informe del ponent, que fou presentada pels socialdemòcrates. La implementació de l'IRPF al nostre país ha culminat la reforma fiscal, dotant Andorra d'un marc fiscal homologable a nivell internacional. El desplegament legislatiu ha de ser seguit, però, d'altres mesures que permetin l'aplicació efectiva i eficaç d'aquell nou marc fiscal. Una d'aquestes mesures ha de ser dotar l'Agència Tributària d'un sistema informàtic que permeti facilitar i simplificar al màxim les declaracions fiscals i alhora evitar...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la reserva d'esmena per incrementar la partida dels controls fiscalitzadors

Crea: 02/13/2017 - 19:22
Alís, al ple del Consell General.
Com s'ha dit debatrem ara la reserva d'esmena número 5, que consisteix en l'esmena número 31 de l'informe del ponent, que fou presentada pels socialdemòcrates. L'anàlisi del projecte de llei del pressupost ens va permetre constatar que s'havia reduït la partida destinada a sufragar les despeses per a controls fiscalitzadors del Govern i de les parapúbliques de la intervenció general. Dita partida ens sembla fonamental per una acurada gestió dels cabals públics. La mateixa permet a la intervenció general del Govern fiscalitzar totes aquelles entitats i organismes que reben finançament de l'...

Intervenció de Gerard Alís en el debat sobre la modificació de la llei del cos de policia

Crea: 02/09/2017 - 19:01
Alís, durant una entrevista a RNA (RTVA).
Després del debat sobre la reserva d'esmena que hem presentat, toca entrar a debatre l'adopció del projecte de llei presentat pel Govern per la modificació de la llei del Cos de Policia. Començo avançant-los que els socialdemòcrates no donarem suport al text que se'ns proposa. Fa una mica més d'un parell de mesos debatíem en aquesta Cambra l'esmena a la totalitat presentada contra el text que avui se sotmet a aprovació. En aquella ocasió ja vàrem evidenciar les mancances del text, que vàrem resumir en tres grans eixos: • Primer el règim disciplinari ens sembla desproporcionat. Ho deixo aquí...

Intervenció de Gerard Alís en defensa de les reserves d'esmenes sobre el règim sancionador de la llei de policia

Crea: 02/09/2017 - 18:44
Alís, a Casa de la Vall.
Els consellers socialdemòcrates hem presentat a la cambra diverses reserves d'emeses que creiem mereixen un debat específic en aquest plenari. Les mateixes però seran tractades de manera global per quan totes afecten el nou règim disciplinaria dels membres del cos de policia que el projecte de llei, que després debatrem, introdueix. No donaré lectura del contingut literal de les esmenes, que consten publicades al butlletí del Consell General, procedint únicament a exposar la motivació d'aquestes. Vull recordar que tal com ja vàrem posar de manifest davant d'aquesta cambra a l'ocasió del debat...

Intervenció de Pere López en defensa de l'increment de taxes al tabac

Crea: 02/09/2017 - 17:34
López, durant una sessió al Consell General.
Començo per anunciar el nostre vot favorable a la modificació de les taxes. No és cap sorpresa quan es tracta de temes d'homologació i d'encaix internacional. Malgrat això, m'agradaria fer dues reflexions. Primer, cal recordar la connotació d'encaix que el conjunt de la imposició sobre el tabac té per la necessitat de mantenir un correcte diferencial de preu, un mecanisme que permet reduir males pràctiques que han suposat greus problemes i que encara són presents en algunes de les reunions internacional. En segon lloc, destacar a la rellevància dels ingressos que suposa aquesta taxa. Aquest...

Intervenció de Pere López en el debat de totalitat del pressupost 2017

Crea: 01/13/2017 - 13:27
López, durant una intervenció al Consell General (ANA).
Els tres consellers del Partit Socialdemòcrata hem presentat una esmena a la totalitat al projecte de pressupost per a l'any 2017 per mostrar les diferències entre vostès i nosaltres quant a les prioritats de despesa. Essent tan recent el debat monogràfic de polítiques socials (celebrat el passat mes de novembre) segurament no sembla gaire necessari justificar massa els motius de la presentació de l'esmena a la totalitat. El nostre no és un país en què pagar pensions de 600 ó 700 euros a persones que han treballat 40 anys sigui una situació que es pugui acceptar. I no parlem de les pensions...

Pàgines

Subscriure a Intervencions Consell General