Partit Socialdemòcrata

Intervencions Consell General

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la reserva d'esmena per crear un registre de la propietat

Crea: 05/18/2018 - 12:14
Gili, amb López i Alís, al Consell General.
Aquestes reserves d'esmena busquen donar seguretat jurídica als ciutadans d'Andorra i als inversors que puguin venir. Volen donar sortida a un problema que es troben algunes persones en no tenir informació fidedigna dels mateixos veïns d'un pla parcial. Per això demanem que els propietaris tinguin l'obligació d'haver d'exhibir els títols de propietat o qualsevol altre document acreditatiu de la seva titularitat i declarar les situacions jurídiques que afectin les seves finques. A fi d'obtenir la informació relativa als drets, càrregues, gravàmens que afectin totes les finques compreses en la...

Intervenció de Rosa Gili en el debat de les resrves d'esmena a la Llei del sòl

Crea: 05/18/2018 - 12:04
La consellera general del PS, Rosa Gili.
Reserves d’esmena 1, 2, 9, 10 i 11 (esmenes 7, 8, 42, 47 i 49 de l’informe del ponent-supressió art 1 i art 12- articles 10 i 115 de la Llei del Sòl) Els tres consellers del PS hem presentat 12 reserves d'esmena tot i que algunes d'elles les defensarem de forma agrupada. Plantejar reserves d'esmena és una eina que permet el reglament del Consell General per elevar qüestions, en sessió plenària, que han sigut tractades i descartades dins de la comissió legislativa que ha treballat el tema. De manera general, no tenim per costum plantejar-ne tantes, ja que de fet dins del debat general sempre...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la modificació de la llei de serveis socials i sociosanitaris

Crea: 04/20/2018 - 12:56
El conseller general del PS, Gerard Alís.
Com venim d'escoltar aquest projecte de llei té un objectiu molt clar: corregir el redactat de l'article 32 de la Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris, que fou modificat mitjançant a llei del pressupost de l'any 2017, en concret la llei 3/2017. No entraré al debat del fons de l'article objecte de modificació; ja vam debatre llargament durant el debat del pressupost de l'any 2017, i és coneguda la nostra posició respecte de la llei serveis socials i sociosanitaris i d'aquella modificació: es converteixen les prestacions socials en caritat envers els necessitats, i s...

Intervenció de Pere López en el debat de totalitat del pressupost 2018

Crea: 01/12/2018 - 13:09
Pere López, durant una intervenció al Consell General.
Els tres consellers del Partit Socialdemòcrata hem presentat una esmena a la totalitat al projecte de pressupost per a l'any 2018 conjuntament amb 60 esmenes parcials a les que em referiré posteriorment si més no a aquelles més rellevants o significatives. L'esmena a la totalitat s'articula sota la idea global d'un projecte de pressupost que, al nostre entendre, no respon a les necessitats reals del conjunt de la ciutadania encara que potser sí que ho fa (o segurament sí que ho deu fer) en relació als interessos d'una part de l'electorat de DA; després em referiré abastament (com ja vaig fer...

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la llei del pla d'estadística 2018-2012

Crea: 12/01/2017 - 13:56
Gili, amb Pere López, durant una sessió de Consell General.
Les dades estadístiques ens semblen una eina essencial per poder analitzar la situació d'un país, per plantejar reformes o decisions importants, per avaluar-ne els efectes. Fa anys que patim la manca de dades i ja és hora de què ens proveïm d'eines eficients per poder actuar amb coneixement i no haver d'improvisar i avançar a cegues com s'ha fet massa vegades. Lamentem que no s'hagi recollit la nostra proposta de reforçar l'estatus del personal tècnic del departament d'estadística garantint-ne un lloc de treball més autònom i independent com seria si fossin tots ells funcionaris. De la...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la modificació de la llei d'intercanvi automàtic

Crea: 12/01/2017 - 13:52
Alís, amb Pere López al Consell General.
El dia 1 de desembre de 2016 aquesta cambra va aprovar la llei relativa a l'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal, per tal de desenvolupar el Conveni relatiu a l'assistència administrativa mútua en matèria fiscal esmenat pel protocol de 2010, que Andorra havia ratificat. Com ja els consta dita llei regula l'abast de la informació financera que és objecte d'intercanvi, i entre altres estableix les normes de comunicació de la informació, defineix les entitats subjectes obligades a facilitar la informació objecte de la llei i estableix un règim sancionador. També la llei regula els...

Pàgines

Subscriure a Intervencions Consell General