Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de seguretat pública

Crea: 12/06/2018 - 18:12
El conseller general del PS, Gerard Alís.

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de seguretat pública (6-12-2018)

Intervenció en defensa de la reserva d'esmena sobre les sancions als menors per consumir drogues o alcohol a la via pública

Els consellers socialdemòcrates hem presentat una reserva d'esmena en relació a l'esmena que vàrem presentar que afecta els menors en cas de comissió d'infraccions de consum de begudes alcohòliques i drogues tòxiques en via publica, i que tenia per objectiu que els menors d'edat en aquella situació no fossin sancionats amb multes sinó que se'ls imposessin mesures educatives i de rehabilitació.
 
Recordem que, entre altres aspectes, la llei a debat sancionarà el consum de begudes alcohòliques i de drogues tòxiques en via pública; a aquest efecte preveu que es puguin imposar sancions pecuniàries per les dites conductes.
 
Al nostre entendre i en el cas de menors d'edat, entenem que les dites sancions econòmiques acabaran afectant més la família del menor, certament interpel·lant i responsabilitzant així els seus pares per la conducta dels seus fills, però sense incidir realment en la problemàtica. Creiem que perquè les sancions siguin efectives, aquestes actuacions comeses per part de menors d'edat s'han d'abordar des de l'educació, la prevenció i l'acompanyament dels menors.
 
El treball en comissió ha permès transaccionar la incorporació d'una disposició addicional presentada a iniciativa dels socialdemòcrates per tal les administracions públiques promoguin accions i programes per conscienciar les persones menors d'edat dels riscos riscos per a la salut que comporta el consum de begudes alcohòliques i drogues tòxiques Certament ens satisfà que la dita disposició hagi estat tinguda en compte, però creiem que mantenir una sanció econòmica per aquells menors que consumeixin begudes alcohòliques o drogues tòxiques en via pública, treu efectivitat i no resolt el real problema que avui existeix en la nostra societat.
 
En aquestes circumstàncies, i en arres a fer més efectiva la prevenció i la lluita contra el consum de begudes alcohòliques i drogues toxines per part dels nostres menors, hem cregut oportú elevar al ple la nostra esmena, buscant la conscienciació de la problemàtica real existent en relació al consum d'alcohol i drogues per part dels menors d'edat i alhora oferir així una ajuda a les famílies que es troben en aquesta situació; per això demanem a les conselleres i consellers avui presents que tinguin en consideració la problemàtica referida, i donin suport a la reserva d'esmena.
 
 
Intervenció en el debat de totalitat de la llei
 
Com s'ha dit sotmetem a debat el projecte de llei qualificada de seguretat pública. Com venim de sentir i com diu l'exposició de motius dit text persegueix modernitzar i unificar la normativa en vigor fins a la data en relació a la preservació de l'ordre públic, i alhora regular aquelles circumstàncies que poden afectar la seguretat publica i que fins no ho estaven (com l'exercici de manifestacions, la videovigilància, les actuacions policials de manteniment de la seguretat ciutadana).
 
Compartim l'objectiu d'aquesta llei creient que és necessari una regulació moderna que reguli la seguretat publica i permet l'exercici dels drets i llibertats fonamentals dels nostres ciutadans vetllat però que això no comprometi la seguretat dels mateixos.
 
Ara bé no podem compartir el fons del text i les normes que s'imposen. Hem debatut amb anterior la qüestió de la poca efectivitat de les mesures sancionadores que s'imposaran a menors d'edat que consumeixi alcohol i drogues tòxiques en vies públiques. També hi ha la controvèrsia generada per les instal·lacions privades de sistemes de seguretat i videovigilància, que a parer nostre no ha quedat del tot ben resolt.
 
El treball en comissió ha permès certament millorar molts aspectes del text inicial, però al nostre entendre no ha resolt les principals mancances que els socialdemòcrates posàvem de manifest. Continuem pensant que els requisits per convocar una manifestació són molt farragosos i suposen tal responsabilitat dels organitzadors, que ens sembla que impossibiliten a la pràctica l'exercici d'aquest dret constitucional; en definitiva creiem que més que regular el dret de manifestació s'estableix un no dret a manifestació.
 
En aquestes circumstàncies els consellers del PS votarem en contra el projecte de llei.