Partit Socialdemòcrata

Intervenció en defensa de l'esmena a la totalitat a la revisió del marc pressupostari 2016-19

Crea: 01/11/2017 - 11:31
El conseller general del PS, Pere López.

Intervenció en defensa de l'esmena a la totalitat a la revisió del marc pressupostari 2016-19 (10-01-2017)

Els consellers del PS hem presentat una esmena a la totalitat a la revisió del marc pressupostari presentada pel Govern de DA perquè com exposarem en aquest debat:
 
1.- La seva presentació sembla que s'ha convertit en un pur tràmit per part del Govern, que ni tan sols s'ha esforçat a fer el que la llei l'obliga i el marc presentat acaba mancant de tota credibilitat.
 
2.- Evidencia ben clarament el que, al nostre entendre, és el fracàs i la manca de rumb de la gestió pressupostària del Govern de DA. Una gestió pressupostària que no fa altra cosa que acabar reflectint i recollint totes les inaccions, totes les promeses incomplertes i tots els fracassos de la gestió de dues legislatures de majoria absoluta.
 
Així doncs, la tramitació de la revisió del marc pressupostari presentat pel Govern no fa més que evidenciar com els fracassos en la gestió del Govern DA s'acaben traslladant al pressupost i a les finances públiques i en concret com els objectius legals fixats per la regla d'or no es compliran a final de mandat i com l'herència de dues majories de DA serà un límit de despesa màxim molt clarament sobreexcedit, un límit de capacitat d'endeutament també excedit, una manca de planificació en relació a com compensar la davallada d'ingressos que ara s'estan obtenint (de forma excessiva) d'Andorra Telecom i la manca d'explicació sobre com s'aconseguiran les reduccions gairebé miraculoses de partides pressupostàries l'any 2019 per complir (sobre el paper ben entès) amb els objectius legalment fixats.
 
Ens sembla realment molt greu que el marc pressupostari que avui debatem s'hagi convertit en un pur exercici de filibusterisme per part del Govern de DA. Que la presentació del marc pressupostari es limiti simplement a un exercici consistent en fer encaixar de manera forçada, artificial i gens creïble les xifres en l'any 2019. I que només es pretengui camuflar (de forma bastant matussera si se'm permet) el fracàs de la seva política pressupostària i els incompliments dels límits fixats per la regla d'or.
 
Començarem la nostra exposició per aquest darrer punt, que pensem és important entendre per què per al Govern l'aprovació del marc pressupostari s'ha convertit en un tràmit sense importància i no sembla que tinguin la intenció de donar-li ni tan sols la més mínima veracitat i credibilitat.
 
I em referiré únicament (per no allargar-me massa) als punts que ens semblen més fragants:
 
1. Tot i l'anunciat descens de beneficis d'Andorra Telecom per als anys següents el Govern manté una important partida de transferència que no resulta gens creïble. Mentre la companyia preveu una davallada dels beneficis de més de 14 milions per al 2017 i preveu més baixada de resultats per als propers exercicis vostè només ha ajustat en 9 milions d'euros la partida.
 
2. La previsió de transferències del capítol 4 baixa justament l'any 2019 per fer quadrar (artificialment) els límits establerts legalment; com es pot explicar de forma creïble aquesta disminució en les transferències; tenint en compte que:
 
a. En aquest apartat es contempla el dèficit sanitari que no ha parat de créixer i créixer enmig del desgavell de la seva gestió de la política sanitària (com deia al principi al final els fracassos polítics tenen també el seu trasllat als números).
 
b. Les transferències als comuns estan calculades d'acord amb el famós (malauradament famós diria) acord institucional i no d'acord amb l'actual llei aprovada. I cada vegada el no a la congelació del pressupost és més a prop; i no per cap altre motiu que per un nou fracàs de la seva política que acabarà també tenint trasllat als pressupostos.
 
La diferència entre el que vostès han previst i la realitat és en aquest àmbit milionària; de molts i molts milions d'euros.
 
3. Les previsions de creixement segueixen sent com ja eren en el marc pressupostari anterior massa optimistes; si bé el creixement dels països veïns s'està traduint en una major arribada de visitants i per tant de creixement en el sector turístic aquest no es pot extrapolar al conjunt de l'economia, quan tots sabem i vostè senyor ministre més que ningú els anys difícils que venen per a un sector tan important com el financer amb els canvis legals introduïts darrerament i com altres sectors tradicionals també estan en dificultats.
 
Per tant, no és creïble preveure que la recuperació dels països veïns és traslladable al conjunt de la nostra economia obviant les dificultats per al sector financer i altres sectors del país per als propers anys.
 
Podríem fer referència també a què la previsió d'interessos està feta d'acord ambl manteniment de tipus tan baixos com els actuals, una previsió que com a mínim es podria arribar a qüestionar (potser un càlcul més prudent hauria estat possible).
 
I també d'altres davallades en capítols de despesa l'any 2019 amb cap altre objecte sembla de nou que el de fer veure que quadra el que no ho fa de cap manera.
 
O unes previsions d'ingressos que sembla no s'adiuen amb la realitat de les recaptacions (si més no si prenem com a referència les darreres dades de recaptacions d'IGI).
 
Tot i amb aquestes més que qüestionables hipòtesis de treball emprades; recordem:
 
Ingressos provinents de dividends d'Andorra Telecom que baixen molt menys (5 milions com a mínim) que el que diu la parapública.
 
Les transferències als comuns en l'import de l'acord institucional - i no els que s'acabarà havent de pagar-, o si més no les que fixa la Llei (i la diferència són 10, 11, milions???).
 
La reforma sanitària que miraculosament ha pres efecte – en l'excel està clar-.
 
Les previsions de creixement basades en els països veïns.
 
I alguna altra davallada forçada en el capítol 2;
 
Amb tot això que fa diferències en cada un d'aquests apartats de diversos milions d'euros.
 
Amb tot i això (com deia) es suposa que el límit de despesa màxima no se sobrepassa l'any 2019 en: (exactament) 57.559 euros. I la capacitat d'endeutament en un 0,6% del PIB
 
En definitiva l'any 2019 com a conseqüència de la seva gestió pressupostària i dels nombrosos fracassos en política general (que com hem vist s'acaben traslladant al pressupost) el límit de despesa màxima legal es superarà i de molt i també la capacitat d'endeutament.
 
I vostè ho sap perfectament senyor ministre. Però no ha fet la feina. No ha fet les previsions que la llei li obliga a fer. I ens presenta un document que (pel que hem exposat) no podem ni tant sols prendre seriosament, ja que amb totes les hipòtesis de treball que vostè ha emprat i que no es compliran i que generaran diferències de milions i milions d'euros es suposa que el que ens han presentat quadra per poc més de 50.000 euros.
 
S'ha limitat a complir l'expedient i ha degradat un document que en principi per vostès era important com les previsions pressupostàries i el marc pressupostari.
 
Ja sabem que a vostè aquesta Llei mai li va acabar de fer el pes i ara a més veu que acabarà asfixiant la seva gestió no pas per culpa seva ni més aviat per qui seu al seu costat; no és pas culpa seva que la reforma sanitària o la reforma de les competències i transferències no s'hagi tirat endavant.
 
El document presentat no mereix (pel que hem exposat) cap altre tractament que el seu retorn al Govern i l'exigència al Govern que faci els deures i que presenti un document que amb hipòtesis realistes i xifres que s'adeqüin a la realitat quadri realment amb la llei vigent.
 
Altra cosa, senyor Cap de Govern, senyor ministre, membres del Govern i també membres del grup parlamentari que els dóna suport, és una autèntica presa de pèl i un pur exercici de filibusterisme, de puntada endavant, un altre exemple de la política tan pròpia de DA de qui dia passa any empeny, de deixar la feina per fer a qui vingui darrere o per a un futur, però que ara ja els està començant a girar en contra en molts àmbits com ara per exemple amb els límits de la regla d'or.
 
Senyor ministre, ajusti el dèficit sanitari a l'import real, ajusti les transferències als comuns a l'import que legalment els correspon i que s'acabarà pagant, ajusti els dividends d'Andorra Telecom al que acabarà sent la realitat (segons memòria
de la mateixa empresa), faci unes estimacions de creixement que s'ajustin més a la realitat i presenti un document sobre el qual puguem realment debatre i que resulti creïble.
 
Per acabar la defensa de l'esmena a la totalitat voldríem fer una darrera reflexió novament sobre el recurs fàcil els ingressos provinents d'Andorra Telecom i FEDA. Un recurs fàcil i excessiu amb el qual ha mig encobert la seva incapacitat per equilibrar, tal com va prometre repetidament , el pressupost de l'administració general i que a més s'està esgotant i no té pla B. Un recurs que a més no es justifica quan, per exemple, Andorra Telecom ha de fer front al risc de la disminució dels ingressos per roaming, mentre hi ha nombroses queixes de la qualitat del servei.
 
El Govern preveu "recaptar" via Andorra Telecom el proper any 35 (35!!) milions d'euros (perquè l'han convertit en una font de recaptació). Mentre es va obrir la porta al capital privat pugui formar societats amb FEDA per la producció d'energia firmant que aquesta no disposa de recursos per fer les inversions a aquesta se la descapitalitza (encara que en molt menor mesura que Andorra Telecom).
 
I amb tot això han mig tapat el fracàs de la seva gestió pressupostària, presentar uns suposats millors resultats que altres Governs d'acord amb un ús intensiu de fons d'Andorra Telecom i FEDA. Han esgotat uns recursos en "favor" de l'actual Govern sense fer alhora cap previsió (com mostra clarament el marc pressupostari) en relació al que passarà quan aquests ingressos deixin d'arribar. I ara què???
 
Com es reemplaçaran els ingressos d'Andorra Telecom que ja no arribaran segurament l'any 2019 i que vostè ha "colat" forçadament en el marc pressupostari??
 
Li donaré una dada: l'any 2010 Andorra Telecom tenia gairebé 140 milions de tresoreria i a finals del 2017 (segons el seu pressupost) en tindrà uns 60; 80 milions d'euros que vostès s'han menjat. Un cop pagat el Cloud i els seus pressupostos quan Andorra Telecom no tingui tresoreria d'on sortiran els 35 milions que aquest rebrà el seu pressupost??
 
I si el país té un dia una necessitat extraordinària com va passar amb el rescat de l'hospital per exemple??
 
Vostè ha esgotat un recurs del país, de tots per camuflar els seus balanços de gestió; I ara??
 
I a sobre presenta un document com aquest marc pressupostari en què ni tan sols ha fet l'esforç de presentar una alternativa a aquests fons i amb previsions de despesa (com hem detallat) molts milions per sota del real.