Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Rosa Gili en el debat de les resrves d'esmena a la Llei del sòl

Crea: 05/18/2018 - 12:04
La consellera general del PS, Rosa Gili.

Intervenció en defensa de vàries de les reserves d'esmena presentades a la modificació de la llei general d'ordenació del territori i urbanisme (17-5-2018)

Reserves d’esmena 1, 2, 9, 10 i 11  (esmenes 7, 8, 42, 47 i 49 de l’informe del ponent-supressió art 1 i art 12- articles  10 i 115  de la Llei del Sòl)

Els tres consellers del PS hem presentat 12 reserves d'esmena tot i que algunes d'elles les defensarem de forma agrupada.

Plantejar reserves d'esmena és una eina que permet el reglament del Consell General per elevar qüestions, en sessió plenària, que han sigut tractades i descartades dins de la comissió legislativa que ha treballat el tema.

De manera general, no tenim per costum plantejar-ne tantes, ja que de fet dins del debat general sempre hem anat explicant les diferents qüestions rellevants.

Ara bé, veure el nostre temps d'intervenció més que reduït per les condicions que ens imposa ser 10 consellers generals dins d'un mateix grup parlamentari mixt, que compta amb 4 faccions polítiques diferents, accentua la necessitat i l'oportunitat de plantejar un nombre més important de reserves d'esmena.

Així, referent a aquesta primera agrupació de reserves d'esmena, busquem corregir algunes aportacions de la modificació del projecte de llei, ja que no les considerem necessàries i a més, pensem que podrien desvirtuar la voluntat inicial dels promotors de la llei del sòl.

La filosofia de la gestió del sòl és que qui primer la gestiona és el seu propietari, després el Comú i en cas subsidiari, en casos d'inactivitat injustificada dels Comuns en l'exercici de les competències que li corresponen, el Govern, i així ho diu l'article 14 de la Llei d'ordenació del territori.

Demanem en les esmenes que el Comú no promogui un Pla Especial sense que prèviament s'ofereixi la possibilitat als propietaris de la unitat d'actuació de tramitar un Pla Parcial perquè tinguin l'oportunitat d'implicar-se en el projecte.

Considerem que és necessari mantenir la notificació i avís previs que el Comú ha de fer als propietaris per tal de donar-los l'oportunitat de redactar un Pla Parcial abans que el Comú acordi un Pla Especial. Així els hi donem l'oportunitat de precisar l'ordenació de la unitat d'actuació i establir les regles per a la reparcel·lació de la finca i la distribució de costos.

Queda clar evidentment que si els propietaris no assumeixen la iniciativa del Comú, es pot procedir a redactar i tramitar el Pla Especial, sense que això entorpeixi el desenvolupament de projectes d'interès públic.

Per tant entenem que cal mantenir el principi de subsidiarietat de la iniciativa pública respecte a la iniciativa privada en el desenvolupament de les unitats d'actuació.

En cas contrari s'estaria infringint l'article 5 del Codi de l'Administració que proclama aquest principi.

Per totes aquestes raons demanem avui el suport a les nostres reserves d'esmena.

Reserva 3 (esmena 12-art 3- art 33 llei del sòl)

En aquesta esmena, els Socialdemòcrates vam proposar que en cas d’haver-se de compensar un propietari per l’escreix de cessió de terreny del 15% en una altra unitat d’actuació es tingués en compte que la compensació havia de tenir el valor equivalent al que correspondria a la seva unitat d’actuació. Qüestió que fins ara no era sempre executada.
 
Aquesta proposta va ser recollida per la Majoria en les transaccions adoptades, decisió, per tant, de la qual ens felicitem. 
 
Tanmateix, avui hem decidit portar a debat l’esmena 12 del ponent i ho fem per l’afegitó que correspon al punt 12 de l’article 3 del projecte de llei que modifica l’article 33 de la Llei del sòl.
 
En aquest punt, el Govern introdueix la possibilitat de cedir durant un període de 50 anys l’ús del sòl de cessió obligatòria a un particular perquè construeixi i exploti un equipament d’interès públic. 
 
Ens sobta i ens sembla inadequat recollir aquesta disposició en aquesta llei. 
 
Per què obre interrogants!!!!
 
 Per què cal desenvolupar-ho!!
 
Per tot això, demanem un vot positiu a aquesta reserva d’esmena que eliminaria aquest punt 12.
 
Reserves 4 (esmena 23-art 6-art 64 llei del Sòl) Reserves 5 (esmena 25-art 7-nou art 64bis llei del sòl)
 

En aquest bloc reagrupem dues reserves d'esmena: la 4 i la 5.

En la primera esmena demanem adjuntar a tota la documentació necessària una avaluació d'impacte ambiental pels projectes d'interès nacional i dels plans sectorials.

Aquesta esmena anava lligada amb una esmena final que introdueix la referència a l'avaluació d'impacte ambiental en els mateixos projectes i que demana la modificació del Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l'estat actual del terreny de 25 de juliol de 2001.

Curiosament se'ns va acceptar l'esmena del final i no la primera.

Pensem que té tota la lògica recollir-la qüestió en les dues esmenes.

Per això demanem el vot positiu de la reserva d'esmena 4.

La reserva 5 també busca protegir l'entorn però aquest cop ens referim als entorns de protecció dels béns d'interès cultural. De fet, demanem una distància mínima de 300 metres dels projectes d'interès nacionals i dels plans sectorials respecte als béns, espais i indrets protegits pels plans d'ordenació i urbanisme parroquial.

Malauradament, en comissió no vam aconseguir la complicitat necessària per protegir el nostre patrimoni.

Malgrat després voler atraure turisme i voler fer valdre les nostres riqueses, a parer nostre, no les protegim de la manera que es mereixen.

Perquè pensem que el tema és important i s'ho val, demanem avui una nova votació i el suport a la nostra reserva d'esmena 5.

Reserves 6 (esmena 30-art 8- art 66bis llei del sòl)

 
En aquesta esmena, demanem una rebaixa del temps d'inacció de Govern per permetre la reversió per revocació dels projectes d'interès nacional o dels plans sectorials.
 
Proposem 3 anys en lloc de 5.
 
És a dir que si un Govern preveu fer un projecte d'interès nacional o un pla sectorial i en tres anys no ho ha fet s'obre el dret a reversió.
 
Considerem que tres anys són suficients perquè un Govern prengui les decisions que toquin.
 
Allargar-ho massa no aporta res, provoca inseguretat jurídica i una situació de béns segrestats per res.
 
També, afegim l'obligació de Govern d'informar els propietaris de la unitat d'actuació afectada de les raons per les quals es renuncia al projecte.
 
Reserva 7 (esmena 38-addició nou art- art 108.a llei del Sòl)
 
Aquesta esmena tenia vocació d'obrir el debat en relació a la situació actual després de 25 anys de l'aprovació de la llei del sòl.
 
Escoltant declaracions de propietaris i altres implicats en les afectacions de la llei del sòl vam considerar adequat obrir la reflexió, de la conveniència i de com desbloquejar situacions en alguns casos absurdes pels efectes de la llei post moratòria de la construcció.
 
Per això, vam proposar baixar el percentatge de representació de propietaris per poder aprovar un Pla parcial al 60%. Ara és d'un 75%.
 
Es va plantejar rebaixar el quòrum per poder facilitar l'execució d'unitats d'actuació, perquè ens arriba que aquest pot ser un fort escull que ha paralitzat projectes, també de cases individuals durant tots aquests anys.
 
Sabem que els Comuns han hagut de buscar estratègies per sortir del pas reduint per exemple unitats d'actuació per poder desbloquejar situacions.
 
Per aquesta raó, vam pensar convenient proposar aquesta rebaixa del percentatge de propietats i per això avui us demanem avui el vot positiu a aquesta reserva d'esmena.