Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la reserva d'esmena per crear un registre de la propietat

Crea: 05/18/2018 - 12:14
Gili, amb López i Alís, al Consell General.

Intervenció de Rosa Gili en defensa de la reserva d'esmena a la modificació de la llei general d'ordenació del territori i urbanisme per crear un registre de la propietat (17-5-2018)

Aquestes reserves d'esmena busquen donar seguretat jurídica als ciutadans d'Andorra i als inversors que puguin venir.
 
Volen donar sortida a un problema que es troben algunes persones en no tenir informació fidedigna dels mateixos veïns d'un pla parcial.
 
Per això demanem que els propietaris tinguin l'obligació d'haver d'exhibir els títols de propietat o qualsevol altre document acreditatiu de la seva titularitat i declarar les situacions jurídiques que afectin les seves finques.
 
A fi d'obtenir la informació relativa als drets, càrregues, gravàmens que afectin totes les finques compreses en la unitat d'actuació per tal de redactar el pla parcial, demanem també que es pugui tenir accés al cadastre i als instruments públics notarials.
 
D'altra part, en l'última reserva d'esmena presentada, demanem al Govern l'elaboració d'un Registre de la Propietat nacional i la normativa necessària per al seu funcionament en un termini no superior a un any.
 
Demanem un registre de la propietat al qual tindria accés aquella persona amb un interès legítim prèvia petició escrita.
 
Malauradament les nostres esmenes es van rebutjar en comissió.
 
Senyors i senyores de DA, no tenir aquestes eines perjudica la seguretat jurídica dels de casa però també d'aquells que volen atraure via inversió estrangera.
 
D'altra part, fa uns dies estàvem aquí parlant de mesures per resoldre la crisi de l'habitatge. No tenir un registre de la propietat no permet saber el nombre exacte de pisos buits, molts d'ells no sabem ni de qui són...
 
A més, quan van treballar la llei de competències dels Comuns vostès van reconèixer la necessitat de crear un registre de la propietat.
Per què no ho fan llavors?
 
Fem les coses bé, senyors de DA. Fem les bé i solucionem els problemes que preocupen els nostres ciutadans.
 
Per aquesta raó plantegem avui de nou aquestes qüestions en el plenari d'aquesta sala i demanem un vot positiu a les nostres esmenes.