Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la presa en consideració de la proposició de llei de mesures de conflicte col·lectiu

Crea: 11/27/2017 - 18:42
La consellera general del PS, Rosa Gili (Ràdio Valira).

Intervenció de la consellera general Rosa Gili en el debat de presa en consideració de la proposició de llei de mesures de conflicte col·lectiu.

Referent a aquesta tercera i última proposició de llei, la de mesures de conflicte col·lectiu, la primera impressió en llegir-la és la sensació de percebre que encara no s'han desenvolupat correctament els drets laborals i sindicals dels treballadors que DA ja s'està actuant per limitar-los!
 
No fos cas! No fos cas que la gent abusés amb vagues i més vagues, veritat!!!
 
Que cal regular els conflictes col·lectius i el dret a vaga? Sí, però si ha de ser d'aquesta manera, tenim dubtes!
 
Vostès ho fan tot tan complicat, tan controlat, que al final sembla que aporten tots els ingredients perquè les condicions per permetre mesures de protesta, mesures per reivindicar solucions als conflictes col·lectius siguin tan feixugues que fins i tot no arribin a néixer.
 
L'aprovació de convocatòria de vaga és molt exigent.
 
Cal majoria simple, no dels assistents a la reunió per decidir si hi ha d'haver vaga o no, sinó majoria simple de tots els assalariats de l'empresa. (article 11). Encara caldrà veure si aquests es poden reunir de manera simultània, ja que hi ha empreses que treballen per torns i caldrà veure si es podran reunir en hores laborals.
 
L'article 12 de la Llei descriu com s'ha de fer la notificació de la convocatòria de vaga i decreta que s'ha de notificar cinc dies hàbils respecte a la data d'inici de la vaga pel sector privat i de vuit dies pel sector públic. Ara no farem una comparació exhaustiva però segons informació del mateix govern francès, en el sector privat un moviment de vaga es pot desencadenar en qualsevol moment, sense ni tan sols presentar un preavís.
 
En l'article 14, quan es parla de les funcions del comitè de vaga, que es compon d'un màxim de cinc persones si afecta l'àmbit de l'empresa i de set si afecta l'àmbit sectorial, clama al cel la responsabilitat enorme que vostès volen fer pesar en aquestes persones. Aquesta pot arribar a ser molt però que molt dissuasiva per tot el que es pot fer respondre a aquestes persones:
 
Garantir la prestació dels serveis necessaris per a la seguretat i la integritat de les persones i dels béns, per al manteniment dels locals, la maquinària, les instal·lacions i mercaderies de l'empresa, etc...
 
Assegurar l'execució efectiva de tota actuació dirigida a acomplir els serveis i els treballs de manteniment.
 
A fer possible la represa normal de les activitats, etc....
 
Tota aquesta responsabilitat pot recaure en 5 persones!!!
 
Mirin, a França responen els sindicats i els vaguistes per degradació de locals o de materials o de si hi ha hagut actes de violència.
 
Una altra de les seves habilitats: vendre les lleis i reglaments com a avenços socials però posant-hi tantes complicacions que al final no s'arriben a posar mai en pràctica. A vegades porten a percebre algunes lleis no com a lleis de drets sinó com les de l'antidret.
 
La proposició de llei contempla també que Govern pugui sotmetre el conflicte a un arbitratge, la resolució del qual és obligatori en cas que la vaga pugui posar en perill l'economia del país o la viabilitat futura de l'empresa o les empreses concernides. Fa una certa por quan saps que tens un Govern de dretes al poder, en el qual el món empresarial hi té un ascendent molt fort.
 
En la línia de l'estructura de la llei anterior, la de drets sindicals, aquí també hi ha el pendent per la part patronal: el dret del tancament patronal. Equilibri que no sé si calia, ja que l'objectiu de la llei ja és emmarcar l'execució de mesures com la vaga que ja es fa per donar garanties a la part patronal i als usuaris o clients de les empreses.
 
Aquesta part ens genera molts dubtes perquè pot posar en perill el mateix dret de vaga. Ho mirarem atentament!
 
Molts sectors estan afectats pels serveis mínims, la llista és llarga. En canvi, si fem comparació, a França no hi ha serveis mínims en el sector privat.
 
Un cop més ens sembla que encara no hi ha dret de "vaga" que ja l'estem limitant.
 
Mirin, probablement, vostès han treballat seguint dret comparat. És possible però de veritat que sembla que en molts aspectes han agafat vostès les regulacions més estrictes que han pogut trobar.
 
I francament en moltes de les seves propostes tenim seriosos dubtes que aquestes, si fossin analitzades, haurien rebut l'aval dels organismes internacionals especialistes i garants dels drets socials i laborals de les persones.
No volem que es pugui dir que ens oposem a què es reguli el dret de vaga, la resolució dels conflictes col·lectius i del tancament patronal, així doncs avui no votarem en contra de la presa en consideració de la proposició de llei. De fet ens abstindrem, ja que el fet que se'ns hagin generat molts dubtes quant al què proposen no ens permet avui votar-hi a favor.
 

Sobre l'autor

imatge de PS
PS