Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la llei de designació de carreteres i de gestió de la xarxa viària

Crea: 12/01/2016 - 13:05
Gili, durant una sessió de Consell General.

Intervenció de Rosa Gili en el debat sobre la llei de designació de carreteres i de gestió de la xarxa viària (30-11-2016)

Defensa de les reserves d’esmena:
Els consellers socialdemòcrates hem presentat cinc reserves d’esmena al Projecte de llei de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària i totes elles van en la mateixa línia.
 
Fins avui i seguint el que preveu la llei 7/2005 el traspàs de titularitat de carreteres i les modificacions que s’hi feien s’havien de ratificar sempre per llei. En canvi, el Govern de DA, a través d’aquest projecte de llei pretén poder fer i desfer sense tenir en compte el Consell General.
 
Canviar la titularitat d’una institució a una altra no és un simple intercanvi de títols de propietat, té molta més transcendència. Aquesta acció té conseqüències, sobretot en temes pressupostaris. 
 
Segons la llei de competències en vigor, les que tracten de la gestió de carreteres es distribueixen entre Comuns i Govern segons la titularitat de cada una d’elles. El dia d’avui, recordo al senyor cap de Govern, no ens ha portat a coneixement cap intenció de canvis concrets malgrat que porta 5 anys i mig anunciant una modificació d’aquesta llei.
 
Un canvi de traspàs implicarà de manera clara i evident que la institució receptora de la carretera tindrà més despeses. I aquestes decisions entenem que el Consell General hi té alguna cosa a dir.
 
El Govern, en les respostes a les nostres preguntes del 4 de març del 2016, ens reconeixia que des del 1993 no s’havia tramitat cap llei per modificar les amplades de les carreteres generals i secundàries. En les seves paraules, aquestes amplades eren inamovibles, llevat de procediment legislatiu. Ens parlava de l’inconvenient que suposa una rigidesa normativa excessiva que no permetia reflectir el progrés de l’interès públic de la ciutadania.
 
En aquesta situació, Govern sembla concebre com a bloqueig insuperable un canvi de titularitat o de modificacions d’amplades de les carreteres, presentant el Consell General com a un escull insalvable.
 
No podem compartir aquests arguments que semblen acusar el Consell general d’inacció o de rebuig de voluntat de canvi quan Govern té i ha tingut sempre a les seves mans la possibilitat de presentar un projecte de llei per canviar el què considerés convenient. No ens vulguin confondre. Si no s’ha canviat la situació de les carreteres és únicament culpa o desinterès de Govern. No podem permetre que s’acusi el Consell General de rigidesa normativa quan no se li ha plantejat ni tan sols la necessitat de canviar res.
 
Un canvi d’aquestes característiques en les carreteres mereix reflexió per la seva irreversibilitat en alguns casos i sobretot mereix transparència. I que millor que el procediment legislatiu que permet que totes les opcions polítiques estiguin assabentades de què es projecta i per tant dóna veu a les diferents opinions polítiques .  A més, el procés legislatiu té més repercussió mediàtica i per tant, més possibilitats que els ciutadans d’Andorra s’assabentin dels canvis.
 
I en cap cas, un Govern transparent i valent, tal com sempre es ven el Govern de DA, no ha de tenir por d’afrontar el procediment legislatiu. Tractar-lo de no realista és, com a mínim, sorprenent.
 
Ens en vam queixar ja a l’ocasió del debat a l’esmena a la totalitat. 
 
A través d’aquest projecte de llei, es dóna carta blanca a Govern i es validen canvis que ben poc ens han estat explicats.
 
Lamentem que DA prengui decisions en matèria de carreteres un cop més de manera poc transparent, volent passar d’un procediment que qualificaven de poc àgil a un sistema amb velocitat accelerada i gosaria dir, descontrolada, amb la qual pocs sabrem què han canviat.
 
Perquè aquest procediment no ens sembla ni adequat per la manca de transparència que comporta ni justificat per cap de les causes argumentades, demanem avui el suport a les cinc reserves de llei.
 
Intervenció projecte de llei:
A través del debat de l’esmena a la totalitat del projecte de llei i del d’avui sobre les nostres reserves d’esmena, penso que ja hem deixat clar el nostre posicionament en relació als plantejaments d’aquesta norma.
Tanmateix reconeixem alguna millora en relació a la incorporació de disposicions per part del grup de la majoria que en cas d’un traspàs de titularitat d’una carretera secundària, o d’un carrer, per part d’un Comú al Govern, s’efectuï d’acord amb el procediment legislatiu.
 
Almenys estem d’acord amb el 50% dels supòsits. 
 
Ara bé, tal com ja els vam exposar en comissió no entenem com es pot entendre que el Govern hagi de ratificar per llei quan rebi una carretera i no quan la traspassi. Per nosaltres, la casuística és la mateixa: en ambdós casos pensem que hi ha d’haver reflexió per part del Consell General i que aquests canvis segueixin el camí legislatiu. Aquests canvis comportaran traspassos de despeses de manteniment i altres, que en cap cas són anodins i que tal com he dit demanem reflexió acurada.
 
Amb aquesta llei ens hem trobat confrontats amb algunes contradiccions amb el que contempla la llei de delimitació de competències dels Comuns i de fet, algunes d’elles es van solucionar en comissió legislativa.
 
De fet, avui també voldria destacar una vegada més la importància d’afrontar la ja molt famosa en aquesta sala llei de delimitació de competències dels Comuns. Molts dels projectes de lleis que elabora el Govern es troben al límit de les disposicions de la Llei qualificada. 
 
Un cop més, queda clara la necessitat d’endinsar-nos de manera immediata en aquesta reforma de manera que aquesta sigui el marc que permeti desenvolupar totes les decisions posteriors.
 
Actuïn Srs. de DA!
 
Per acabar, lamentem també no haver pogut convèncer el grup majoritari de la necessitat de reordenar alguns articles de la llei. Ho vaig desenvolupar àmpliament en el debat de la nostra esmena a la totalitat. Algunes de les nostres esmenes anaven a fer un text més entenedor i que per tant, haguessin aportat més seguretat jurídica per  tots aquells que s’hi haguessin d’endinsar.
 
Tanmateix vull reconèixer avui el què haurà sigut un treball enriquidor en comissió orientat a la voluntat de poder presentar avui un text millorat.
 
A títol de conclusió i sense que avui sigui cap sorpresa, anuncio doncs el vot negatiu a aquest projecte dels tres consellers socialdemòcrates.