Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alis en el debat de totalitat de les lleis dels cossos especials

Crea: 12/02/2016 - 12:36
Alís, al ple del Consell General.

Intervenció de Gerard Alís en debat de les esmenes a la totalitat a la modificació de la llei del cos de policia, la modificació de la llei del cos d'agents penitenciaris i la llei del cos de prevenció i extinció d'incendis i salvament (01-12-2016)

Debatem avui les esmenes a la totalitat presentades als projectes de llei relatius als cossos especials de policia, de penitenciaris i de prevenció d'incendis i salvaments, que farem de manera conjunta.
 
Compartim en gran part les motivacions arguïdes pel Grup parlamentari lliberal per fomentar les esmenes a la totalitat dels dits cossos.
 
Després d'haver-nos reunit amb diferents membres i representants d'aquells cossos, hi ha hagut una evidència clara i unànime per part de tots i és que malgrat hi va haver un treball previ amb ells, aquells projectes no gaudeixen del gran consens que se'ns havia anunciat. Al contrari existeixen nombroses reivindicacions que no han estat tingudes en compte pel Govern, i una voluntat encoberta única de regular els cossos seguint criteris purament economicistes, amb un cert menyspreu pels treballadors del sector públic; tot en la dinàmica amb què DA ve tractant els funcionaris i treballadors de l'estat d'ençà que governa.
 
Creiem fermament que la modificació de les lleis dels cossos de policies i penitenciaris i l'adopció d'una llei pels bombers són necessàries. Tanmateix, pensem que, en la política de pedaços que el Govern de DA ve aplicant en comptes d'afrontar les reformes que cal, es torna a començar la casa per la teulada. En efecte, ens sembla que calia en primer lloc tirar endavant la reforma global de la llei de la funció pública; reforma que es va anunciant des de l'anterior legislatura i que avui segueix sent una tasca pendent, fora dels subtils, però importants, canvis introduïts per DA en la llei que regula el complement de jubilació dels funcionaris i els que s'incorporen amb l'actual projecte de llei de modificació del cos de la policia. Ens sembla que per coherència, ni que sigui per la seva aplicació subsidiària als temes que avui tractem, procedia primer revisar la llei de la funció pública, i posteriorment la llei de cossos especials.
 
Entrant més en el detall dels textos, però de manera global, vull exposar els tres grans eixos que ens causen inquietud, i que de fet hem mirat de millorar amb les esmenes a l'articulat presentades.
 
Primer no podem deixar de manifestar que el nou règim disciplinari ens sembla desproporcionat, no tenint cap equivalent, pel que hem pogut saber, ni els cossos de caràcter militar dels nostres països veïns! I creguin-me, compartim que pels cossos especials cal modificar el règim sancionador i diferenciant-lo en relació al cos general, però ens sembla que el Govern, deixant-se endur per fets aïllats i puntuals que han succeït darrerament, deixin-m'ho dir col·loquialment, "s'ha passat tres pobles"; i és que s'imposa un règim disciplinari extremadament dur i sever, que de cap manera valora la tasca que els membres dels cossos especials duent a terme.
 
En segon lloc segueixo abordant el tema més economicista de la reforma. I és que la reducció de remuneracions dels cossos especials que s'efectua, i alhora la retallada de certs drets -que en alguns casos creiem inconstitucionals com ara la prohibició als policies de militar en partits polítics- combinat amb la manca de definició del nombre total d'hores que constitueix la jornada laboral dels membres d'aquells cossos, ens plantegen greus dubtes i creiem podent tenir importants conseqüències i ser contraproduents pel futur, afectat greument la qualitat del servei i la seguretat dels ciutadans del nostre país.
 
En darrer lloc, no podem deixar de destacar el grau d'arbitrarietat que s'ha introduït en els textos en relació al proveïment de places, tant d'agents com de membres de les direccions, que al nostre entendre condueixen a una politització dels cossos, i pot causar un important malestar i desafecció entre els membres que els composen, afectant sense cap mena de dubte la neutralitat que aquests han de tenir.
 
No obstant tot això, i el fet que en una primera aproximació trobem justificades les esmenes a la totalitat presentades, no hi podrem donar el nostre suport.
 
I això, no perquè, insisteixo, no compatim que en el fons i la forma el Govern no ha fet bé les coses, no perquè no ens haguem plantejat de formular també esmenes a la totalitat, sinó per responsabilitat envers els nostres ciutadans i envers els propis membres dels cossos. I m'explico. I és que una de les preocupacions més importants que han sorgit de les trobades amb els cossos especials -sobretot amb el de policies i el de penitenciaris- és la necessitat urgent de proveir-se de noves places d'agents. És una evidència que el Govern, malgrat disposa d'habilitació pressupostaria per fer-ho, condiciona les convocatòries de places a l'entrada en vigor dels textos de llei objectes de debat. Això ens preocupa molt, ja que creiem que està en joc la seguretat de l'estat i que no és justificada la demora en les convocatòries si no és per qüestions purament economicistes! Però tenim clar que no podem de cap manera contribuir en retardar més el proveïment de places; places necessàries i demandes pels cossos per poder garantir l'eficàcia de les seves tasques. Alhora pensem que amb les esmenes i el debat en comissió, que de ben segur els consellers de DA voldran abordar, podrem millorar els textos presentats.
 
No puc acabar sense fer una reflexió que em suggereix la política que DA està aplicant respecte de la funció publica. I és que malgrat els fets que es produeixen –vegi'n l'afer BPA- ens demostren cada dia que cal dotar-se d'un estat fort, amb funcionaris que vetllin per la seguretat ciutadana i pel compliment de les normes administratives i altres, DA està adoptant polítiques que l'únic que fan és precaritzar la funció pública. Si senyors, DA està precaritzant la funció pública, desmotivant als nostres funcionaris, eliminant fins i tot la figura del funcionari –que recordin només subsisteix pels cossos especials-, desvaloritzant la seva feina, fent funcionar l'administració amb nombrosos eventuals per suplir l'evident manca de llocs de caràcter fix, i fent pedaços i reformetes en comptes d'afrontar la reforma integral tan necessària! No m'estenc més, ja que això és un debat que ja tindrem l'ocasió de tractar, però sí que vull destacar que les lleis ara a debat són un clar exemple de quina és la política de DA en matèria de funció pública.
 
Acabo doncs dient-los que per les raons exposades els consellers socialdemòcrates ens abstindrem en la votació de les tres esmenes a la totalitat presentades, i que treballarem en comissió per millorar els textos.