Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat sobre la modificació de la Llei de la justícia

Crea: 05/26/2016 - 16:58

Intervenció de Gerard Alís en el debat sobre la modificació de la Llei de la Justícia

Al juliol del 2014 aquesta cambra va aprovar diverses modificacions legislatives que tocàvem el moll de l'os del nostre sistema judicial. Aquella reforma pretenia reforçar l'autonomia del poder judicial i alhora modernitzar la nostra justícia dotant-la d'eines i de mecanismes per a fer-la més eficient, més independent i més transparent.
 
En aquella ocasió els consellers socialdemòcrates, malgrat considerar que els textos resultants dels treballs en comissió encara tenien algunes mancances que en el futur caldria reveure, i també que hagués calgut buscar més consensos en l'adopció d'una reforma tan important i necessària com la que es plantejava, vàrem donar suport als canvis legislatius encetats, convençuts que aquells eren positius i beneficiós per a un millor funcionament de la justícia.
 
Avui se sotmet a aquesta cambra una nova modificació de la llei qualificada de la justícia. Aquesta té per objectiu completar la reforma efectuada l'any 2014, concretament fixant el règim retributiu dels membres de la carrera judicial i fiscal i també dels membres del Consell Superior de Justícia.
 
Vull recordar que, per tal de garantir i reforçar la independència i qualitat dels òrgans jurisdiccionals, un dels pilars de la reforma de l'any 2014 fou la creació de la carrera judicial. Aquesta tenia per objectiu donar estabilitat, perspectives de futur i de progressió als integrants dels òrgans judicials, regulant els mecanismes d'accés i promoció dels batlles, magistrats i fiscals.
 
Mancava però materialitzar aquells preceptes de progressió professional amb l'evolució econòmica real, gradual i successiva, creant una graella salarial clara i definida, que defenia la retribució corresponent a cada estadi de la carrera.
 
Així la modificació que avui se sotmet al ple completa la reforma de l'any 2014, incorporant les graelles salarials aplicables als membres de la carrera judicial i de la carrera fiscal. També es regula la retribució dels membres del Consell Superior de la Justícia, basada en la càrrega de treball i les responsabilitats que cadascun d'ells té atribuïdes. Finalment la llei també contempla la situació transitòria que ha de permetre passar de l'actual sistema de retribució al nou, pels membres avui en actiu. Destacaré a més que des d'un punt de vista econòmic que les noves graelles salarials adoptades no haurien de suposar un sobrecost per l'estat, restant els costos salarials globals dels membres de la carrera judicial i fiscal així com del membre del Consell Superior de Justícia resultant equiparable a l'actual.
 
Els socialdemòcrates no vam presentar esmenes al text en considerar que els canvis legislatius proposats pel Govern eren coherents amb la reforma endegada l'any 2014, i alhora necessaris per poder-la posar en aplicació en la seva totalitat. Això no exclou que en un futur, una anàlisi del resultat de l'aplicació d'aquella reforma no requereixi efectuar noves modificacions al nostre sistema judicial.
 
Dit això hem treballat activament en l'estudi de les esmenes efectuades per la resta de grups, tant aquelles que afectàvem directament a la carrera judicial i fiscal i a les remuneracions dels seus membres, com aquelles que introduirem canvis en altres aspectes, vetllant per tal que la modernització de la justícia pugui aplicar-se de manera efectiva a la pràctica i en favor dels nostres ciutadans.
 
Així doncs, donarem suport al projecte de llei qualificada de modificació de la llei qualificada de la justícia, del 3 de setembre de 1993, tot desitjant poder fer ben aviat un balanç positiu de la reforma endegada, en el sentit d'haver assolit una millor administració de la justícia i alhora una percepció més positiva de la mateixa per parts dels nostres ciutadans.
 

Tags: