Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat de modificació de la Llei del Raonador

Crea: 11/27/2017 - 17:34
Gerard Alís, al ple del Consell.

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la modificació de la Llei de creació i funcionament del Raonador del Ciutadà (23-11-2017)

Sotmeten a consideració d'aquesta Cambra parlamentària el projecte de llei per la modificació de la llei de creació i funcionament del Raonador del ciutadà. Com se’ns ha explicat, aquest projecte de llei té per objecte introduir en la normativa de regulació del Raonador del Ciutadà noves funcions, en concret, les facultats per vetllar pels drets de les persones amb discapacitat i també de lluita contra el racisme, la discriminació racial, la xenofòbia, l’antisemitisme i la intolerància.
 
La introducció d’aquestes noves funcions deriven del conveni relatiu a drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides i de les recomanacions de la Comissió Europea contra el racisme i les intoleràncies, que en ambdós casos requereixin la necessitat de disposar en el nostre país d’un òrgan independent per la defensa d’aquells drets.
 
Al nostre entendre, i tal com es posa de manifest en l’exposició de motius del projecte de llei, aquestes noves missions poden ser perfectament desenvolupades pel Raonador del Ciutadà, que ja ve efectuant una tasca lloable en el control de l’actuació de l’administració envers els ciutadans i la defensa dels seus drets i llibertats.
 
El treball en comissió ha permès millorar el text i corregir alguns aspectes del text original que eren més confusos.
 
Considerant que el projecte de llei és adequat a la necessitat de donar als nostres ciutadans eines i garanties per a la salvaguarda dels drets, els socialdemòcrates donarem suport per l’adopció del projecte de llei.