Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat de modificació de la llei de l'INAF

Crea: 06/01/2018 - 11:22
El conseller general del PS, Gerard Alís.

Intervenció del conseller general Gerard Alís en el debat de la llei de modificació de la llei de l'INAF (31-5-2018)

El dia 22 de juny del 2017 aquesta cambra va aprovar la llei d'ordenació i supervisió d'assegurances i reassegurances del Principat d'Andorra. Dita llei que ordenava el sistema assegurador al nostre país, atribuïa la competència d'autoritat supervisora de dit sistema a l 'INAF.
 
Avui sotmetem a debat una llei de modificació de la llei 10/2013, del 23 de maig, de l'INAF, que té per objecte transformar dit organisme, als efectes d'incorporar les noves competències derivades de la seva funció de supervisor del sistema assegurador, i això donant compliment al mandat legal adoptat per la cambra en la disposició final tercera de la referida d'ordenació i supervisió d'assegurances i reassegurances del Principat d'Andorra.
 
No entraré en els detalls de les modificacions que s'efectuen, per quan constitueix en adaptacions de la norma que regula a l'INAF fins a l'actualitat per l'assumpció de la nova competència, i atès que ja han estat exposades pel ministre.
 
L'anàlisi de les diverses esmenes presentades pels grups parlamentaris ha permès millorar el text; millores que han afectat el conjunt de la norma reguladora de l'ens i no únicament allò que afectava la nova competència. Els debats generats han sigut positius i han permès consensuar posicions en molts aspectes de manera a tancar el text definitiu; destacaré com a canvi substancial la nova denominació que adoptarà l'ens que com s'ha dit serà la d'Autoritat financera Andorrana, nova denominació que respon a una millor entesa de l'organisme per part de la comunitat internacional com venim de sentir.
 
Per l'exposat, els consellers socialdemòcrates votarem favorablement a l'aprovació d'aquest projecte de llei.
 

Tags: