Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat de les lleis del cos de bombers i del cos de penitenciaris

Crea: 04/21/2017 - 11:20
Alís conversa amb Pere López (E.Comellas / CG).

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de modificació de la llei del cos d'agents penitenciaris i de la llei de cos de preveció i extinció d'incendis (20-04-2017)

Fa un parell de mesos sotmetíem a aquesta cambra el projecte de llei de modificació de la llei del cos de policia. No sorprendrà sense dubte que la meva intervenció respecte dels dos textos que avui sotmetem a debat vagi en la mateixa línia.
Cal recordar que en el moment del debat de l'esmena a la totalitat d'aquests textos, destacàvem diverses mancances les quals vàrem resumir en tres grans eixos:
 
• Primer, el règim disciplinari ens sembla desproporcionat. Ja en vàrem discutir a l'ocasió de debat en relació al cos de policia, seguim pensant que s'imposa un règim disciplinari extremadament dur i sever, que de cap manera valoritza la tasca que els membres dels cossos especials porten a terme i no s'adiu a les necessitats d'aquests cossos.
 
• En segon lloc la reforma té un rere fons economicista. S'efectuen reduccions de les remuneracions i alhora la retallada de drets. Destacaré en aquest punt i pel que fa als dos cossos avui a debat que hi ha una manca de definició del nombre total d'hores que constitueix la jornada laboral dels seus membres, el que crearà fonts de conflicte i pot tenir importants conseqüències pel futur, afectant greument el servei.
 
• Tercer, s'ha introduït un important grau d'arbitrarietat en relació al proveïment de places, tant d'agents com de membres de les direccions, que al nostre entendre condueixen a una politització dels cossos, i pot causar un important malestar i desafecció entre els membres que els componen, afectant sense cap mena de dubte la neutralitat que aquests han de tenir.
 
Finalment, recordàvem el tarannà de DA en matèria de funció pública, fent reformetes i pedaços en comptes d'afrontar la reforma integral necessària i que enteníem havia de ser prèvia a les lleis que avui es sotmeten a consideració.
 
Tot i aquelles constatacions ens vàrem abstenir en la votació de les esmenes a la totalitat, considerant que d'una banda que era necessària la continuació del tràmit parlamentari dels texts per quan el Govern condicionava la convocatòria de noves places d'agents a l'adopció dels texts, i d'altra banda per què, confiant en els discursos sobre consensos que des de DA es prediquen, creiem que amb el treball en comissió i les esmenes presentades el text es podria millorar.
 
Doncs bé no ha estat així! De fet ja fou el cas amb el projecte de modificació de la llei qualificada del cos de policia, i el cas és que les nostres esmenes no han merescut la consideració de la majoria.
 
Els agents dels cossos especials fan una tasca fonamental de dedicació al servei públic, vetllant per la seguretat del nostre país, i els textos que avui es sotmeten a debat en res valoritzaren aquella tasca lloable; tot el contrari la degraden i menystenen.
 
Comprendran per tant que de no puguem podem donar suport a uns textos legislatius, que si bé en alguns aspectes poden comportar canvis positius, de manera general creiem que menystenen els agents i que poden comprometre l'eficiència i qualitat del servei dels cossos.
 
Per aquests motius, en relació al projecte de llei de modificació de la llei 3/2007, del 22 de maig, del cos penitenciari, votarem en contra.
 
En relació al projecte de llei del cos de prevenció i extinció d'incendis i salvaments, ens abstindrem per quant si bé les reflexions anteriors són aplicables, creiem que és un avanç que el cos disposi d'una llei, i es doni complimenta una reivindicació històrica d'aquell cos.
 

Sobre l'autor

PS