Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la modificació de la llei d'immigració

Crea: 05/18/2018 - 13:30
Álís, durant una roda de premsa amb Rosa Gili.

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de modificació de la llei d'immigració (17-5-2018)

Sotmetem avui a debat una nova modificació de la llei qualificada d'immigració. Com venim de sentir dit text té per objectiu adaptar la regulació de diferents tipologies d'autoritzacions d'immigració vigents a la realitat econòmica i social actual.
 
No m'allargaré amb el detall del text doncs ens acaba de ser exposat, destacant que es modifica l'autorització de treball per compte propi, es crea una nova autorització d'immigració temporal per a joves amb opció de treball, per permetre residir i treballar temporalment a Andorra als joves nacionals o residents en països que han signat un acord amb el nostre país relatiu a l'establiment de programes de viatges formatius o de lleure amb possibilitat de treball, es modifiquen parcialment les condicions de concessió de l'autorització d'immigració per estudis per permetre que els seus titulars puguin treballar un determinat nombre d'hores setmanals, i és fan alguns ajustos de caràcter tècnic per clarificar conceptes i millorar redactats.
 
Malgrat el desacord amb l'actual text de llei d'immigració que els socialdemòcrates anem manifestant a cada modificació del text, perquè entenem que continua limitant a la pràctica els drets dels immigrants legalment autoritzats a treballar, amb les conseqüències que això comporta en la cohesió social del país, sí que entenem com a millores la majoria de modificacions incloses en el text pel projecte de llei avui a debat i compartim la creació i la modificació d'aquelles tipologies d'autorització per afavorír el treball per formació o mentre es cursen estudis.
 
Tanmateix no compartim el que és també una modificació clau que efectua el projecte de llei a debat, com és l'addició d'un nou requisit per obtenir l'autorització de treball per compte propi. Dita autorització fou en el seu dia creada per facilitar la inversió estrangera, perquè anava directament vinculada a facilitar la instal·lació a Andorra d'aquelles persones que decidissin obrir el seu negoci al nostre país, i per tant al nostre entendre va vinculada amb el foment de la mateixa. Ara amb el projecte de llei s'estableix al nostre entendre una limitació a dit tipus d'autorització fent obligatori la constitució d'un dipòsit com a requisit per obtenir dita autorització. Al nostre entendre això és un fre a la captació de talent i al foment de la implantació a Andorra d'emprenedors estrangers.
 
Tot i haver entens la motivació del Govern en la modificació dels requisits d'aquesta autorització, sembla que existeix un cert abús en la sol·licitud de dita autorització, creiem que la solució plantejada no és l'adequada i pot ser contraproduent, com he dit frenant el procés d'obertura d'Andorra al món, i d'implantació d'empresaris a Andorra.
 
El treball en comissió ha permès millorar en molts aspectes el text inicial, però no ha permès obtenir una solució convenient al nostre entendre a la qüestió esmentada de l'autorització de treball per compte propi.
 
Creiem que la legislació vigent ja preveu mecanismes suficients per lluitar contra un possible abús de dita autorització, sense que sigui necessari incrementar els requisits per obtenir la mateixa, anant aquesta acció en contra d'una política de projecció internacional del nostre país i de foment de la inversió internacional com he dit. Ens sembla doncs que aquesta qüestió no queda ben resolta, i de ben segur caldrà procedir a modificar-la en el futur.
 
Per l'exposat els consellers del PS no podem donar el total suport al projecte de llei objecte de debat.
 

Sobre l'autor

imatge de PS
PS