Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la modificació de la llei d'intercanvi automàtic

Crea: 12/01/2017 - 13:52
Alís, amb Pere López al Consell General.

Intervenció del conseller general Gerard Alís en defensa de les dues modificacions de la llei d'intercanvi automàtic d'informació fiscal (30-11-2017)

El dia 1 de desembre de 2016 aquesta cambra va aprovar la llei relativa a l'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal, per tal de desenvolupar el Conveni relatiu a l'assistència administrativa mútua en matèria fiscal esmenat pel protocol de 2010, que Andorra havia ratificat.
 
Com ja els consta dita llei regula l'abast de la informació financera que és objecte d'intercanvi, i entre altres estableix les normes de comunicació de la informació, defineix les entitats subjectes obligades a facilitar la informació objecte de la llei i estableix un règim sancionador.
 
També la llei regula els països amb els quals el Principat d'Andorra intercanviarà informació en matèria fiscal, establint-se que és una potestat del Consell General ratificar els convenis bilaterals així com de validar els països amb qui d'acord amb la referida llei es procedirà a intercanviar informació en matèria fiscal de manera automàtica.
 
Els projectes de llei que avui sotmetem a debat tenen precisament per objecte aquest darrer aspecte, incorporant-se a la llei dos annexos -l'annex 3 i el 4 en concret- detallant els països amb els quals el Principat d'Andorra intercanviarà informació amb efectes a l'1 de gener de 2017, i primer i 1 de gener de 2018, el segon.
 
No m'allargaré a detallar els països que conformem els referits annexos per quant ja han estat descrits anteriorment; en el primer cas són els països membres de la UE i els països amb qui Andorra té signat un conveni d'intercanvi d'informació tributària o un conveni per evitar la doble imposició; en el segon, s'amplia l'intercanvi amb països del G20 i amb estat i territoris que disposen de places financeres importants.
 
També, i pel que fa al segon projecte de llei, s'incorporen modificacions de caràcter tècnic. Com ens ha comentat el ministre, es procedeix a actualitzar el procediment d'intercanvi d'informació d'acord amb l'evolució que ha efectuat la mateixa OCDE, i l'adaptació dels mateixos al mètode de "wider approach".
 
Les modificacions que votem avui constitueixen un requisit necessari per al correcte desenvolupament i aplicació de la llei sobre l'intercanvi automàtic d'informació fiscal, i els països que s'incorporen en aquest annex semblen adequats als compromisos internacionals adquirits pel Principat d'Andorra.
 
Per tant, els consellers del PS votarem favorablement a l'aprovació d'aquest projecte de llei.