Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la modificació de la llei del règim fiscal de reorganitzacions empresarials

Crea: 11/27/2017 - 12:54
Alís, al costat de Gili durant una sessió de Consell General.

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la modificació de la llei del règim fiscal de reorganitzacions empresarials (23-11-2017)

El projecte de llei que sotmetem a debat pel tràmit d'extrema urgència té per objecte, com venim d'escoltar, la modificació de la llei de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial que fou aprovada per aquesta cambra. La modificació que es proposa és puntual i té un caràcter tècnic, relatiu a l'aplicació de la llei durant l'exercici fiscal 2017.
 
Com s'ha dit la llei preveia la derogació de la lletra c, de l'apartat 3 de l'article 24 de la llei de l'IRPF amb efectes per l'exercici fiscal 2017. Dit article disposava que no es genera plusvàlua (o menys vàlua) en les aportacions no dineràries efectuades a favor de societats quan les accions de la societat i les persones físiques que aporten tenen un grau de parentiu. Com sigui que l'objectiu perseguit per dit article ja queda englobat en el nou règim fiscal de reorganització empresarial, semblava lògica la derogació del mateix.
 
Tanmateix, i tal com es posa de manifest en l'exposició de motius del projecte de llei que sotmetem a consideració, el lapse de temps entre l'entrada en vigor de la nova llei i l'aplicació de la derogació del referit article de la llei de l'IRPF pot suposar una situació d'inseguretat jurídica per aquells ciutadans que legítimament han fet aplicació de la referida disposició durant el present exercici fiscal i ara l'efecte de la derogació elimina aquell dret sense que a la vegada es puguin beneficia del nou règim aprovat per llei que es modifica.
 
Considerant per tant que el projecte de llei introdueix un canvi de caràcter tècnic que assegura la seguretat jurídica de l'aplicació de la norma fiscal, els consellers socialdemòcrates donarem suport per l'adopció del projecte de llei.