Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la modificació de la llei del saig i del codi de l'administració

Crea: 04/21/2017 - 11:41
El conseller general del PS, Gerard Alís.

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de modificació de la llei del saig i del Codi de l'Administració (20-04-2017)

Sotmetem a consideració d'aquesta Cambra parlamentària el Projecte de llei de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, i de la Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.

La llei 43/2014, creava la figura del saig al Principat, com a executor privat de les resolucions judicial i administratives això com els actes administratius ferms, relatius a obligacions dineràries. Entrada en vigor la referida llei, i tal com resulta de l'exposició de motius del projecte de llei, les competències del Saig s'han desplegat sense ocasionar problemes de seguretat jurídica, si bé no s'ha aconseguit un repartiment suficientment equitatiu dels procediments d'execució forçosa en curs entre els actors competents per aquesta matèria -Batllia i Saigs-.

Partint d'aquesta premissa, de manera resumida, el projecte de llei incorpora modificacions als textos de llei esmentats, d'una banda per ampliar el volum de procediments d'execució forçosa que puguin ser coneguts i tramitats pel saig, i d'altra banda per agilitzar el procediment per iniciar l'execució forçosa mitjançant el Saig.

En fase d'esmenes s'han introduït altres modificacions, encaminades també a clarificar els redactats i millorar algun altre aspecte de funcionament del saig.

Considerem que el projecte de llei aporta una millora al vigent text de la llei del saig, en matèria d'eficiència i efectivitat de la nova figura, havent de permetre d'agilitzar i millorar l'execució de forçosa de resolucions judicials, civils i administratives, així com d'actes administratius que avui es troben en curs. Per aquests motius, els socialdemòcrates donarem suport per l'adopció del present projecte de llei.

Sobre l'autor

imatge de PS
PS